Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone

Urząd celno-skarbowy może wyrazić zgodę, aby osoba zgłosiła towary do procedury celnej w formie zgłoszenia uproszczonego, w którym można pominąć pewne dane lub dokumenty załączone do zgłoszenia.

Warunki korzystania

Regularne, a więc powtarzalne i częste stosowanie takich rozwiązań wymaga jednak uzyskania pozwolenia dyrektora odpowiedniej izby administracji skarbowej. Przeczytaj, jak uzyskać pozwolenie na uproszczenia celne.

Pozwolenie może otrzymać podmiot, który:

  • nie naruszył w sposób istotny prawa celnego lub podatkowego,
  • posiada systemy obsługi i monitoringu pozwoleń przyznanych zgodnie ze środkami polityki handlowej (embarga, licencje),
  • ma firmie procedury powiadamiania organów celnych, a jego pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku informowania organów celnych w każdym przypadku wykrycia trudności lub nieprawidłowości związanych z przestrzeganiem przepisów,
  • zapewnia przestrzeganie zakazów i ograniczeń przywozu lub wywozu towarów, w tym nadzoruje wydane mu w tym zakresie odpowiednie pozwolenia.

Okoliczności te i kryteria są sprawdzane w trakcie czynności audytowych i potwierdzone w raporcie z tych czynności. 

Na czym polega uproszczenie

W trybie uproszczeń organ celny przyjmuje zgłoszenie celne pomimo niewypełnienia wszystkich pól oraz braku niektórych dokumentów. Zgłaszający powinien jednak dysponować danymi ujętymi w brakujących dokumentach.

Przy stosowaniu tej formy procedury uproszczonej należy zawsze przedstawić towar w oddziale celnym. Osoba realizująca taką formę uproszczeń jest też zobowiązana do złożenia zgłoszenia uzupełniającego zawierającego już wszystkie dane lub dokumenty. Termin dokonania tego zgłoszenia nie powinien przekraczać okresu 1 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia niekompletnego. Termin ten ustala dyrektor wydający pozwolenie. 

Jedyną zaletą tej formy uproszczeń jest więc dostępność towaru sprowadzonego z zagranicy w sytuacji, gdy braki niektórych wymaganych dokumentów uniemożliwiają dokonanie odprawy w zwykłym trybie.


Podstawa prawna: