Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ograniczenia i zakazy obrotu towarowego

Dopuszczalność obrotu towarowego z zagranicą jest zazwyczaj związana z wieloma zagadnieniami dotyczącymi ochrony rynku UE przed niepożądanymi lub reglamentowanymi towarami.

Potwierdzenie spełnienia tych kryteriów ochrony rynku odbywa się poprzez:

  • przedstawienie pozwoleń, zezwoleń lub koncesji na obrót danymi produktami (towary strategiczne, wyroby akcyzowe, okazy CITES, wyroby objęte kontyngentami, dobra kultury itp.),
  • przedstawienie certyfikatów potwierdzających skład surowcowy, jeśli tego wymagają odrębne normy (np. dotyczące zawartości azbestu lub środków niszczących ozon),
  • przeprowadzenie badań (kontrola sanitarna, fitosanitarna, weterynaryjna, jakościowa),
  • oznaczenia towarów (np. znak CE) lub certyfikację potwierdzającą przykładowo zgodność z normami bezpieczeństwa,
  • dostarczenie dokumentu pochodzenia pozwalającego wykluczyć obejście przepisów prawa dotyczące np. cła antydumpingowego czy barier w przywozie,
  • złożenie stosownego oświadczenia lub deklaracji.

Pamiętaj, że istnieje też niewielka gama wyrobów, których obrót jest zakazany (np. produkty promieniotwórcze lub skażone, towary objęte embargiem gospodarczym lub politycznym itp.).

Część towarów podlega też pod reżim polityki handlowej UE. Wprowadza ona zarówno środki ograniczające przywóz (cła antydumpingowe, kontyngenty, zezwolenia – sektor stali, artykułów rolno-spożywczych, wyrobów tekstylno-odzieżowych, diamenty itp.), jak i stymulujące napływ towaru (kontyngenty taryfowe, stawki celne zawieszone). W tym zakresie konieczne jest uzyskanie również odpowiednich zezwoleń lub dostarczanie innych dokumentów.

Czy ta strona była przydatna?