Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aplikacja rzecznika patentowego

Zasady ogólne


Celem aplikacji rzecznikowskiej, jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
Aplikacja trwa trzy lata. Od 2016r. nabór na aplikację będzie odbywał się 1 raz w roku.
Aplikację organizuje i prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.
Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona. Patronem zaś może być tylko rzecznik patentowy wyznaczony w drodze uchwały przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych.

Aplikant otrzymuje zlecane mu systematycznie przez patrona prace i zadania praktyczne, które mogą być również wykonywane poza miejscem odbywania aplikacji.
Szkolenie aplikantów obejmuje wykłady i ćwiczenia obejmujące przynajmniej 500 godzin wykładowych, wykonywanie zadań zleconych przez patrona oraz praktykę w Urzędzie Patentowym RP (co najmniej 50 godzin).
W ramach zajęć aplikanci zdobywają podstawy wiedzy niezbędnej rzecznikowi patentowemu. Wiedza ta obejmuje: podstawy prawne ochrony własności przemysłowej i umów międzynarodowych. Aplikanci poznają także m.in. techniki sporządzania zgłoszeń oraz zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego.


Odpłatność za aplikację


Aplikacja jest prowadzona jako odpłatna działalność samorządu rzeczników patentowych na zasadach samofinansowania.
Koszty aplikacji pokrywane są z opłat wnoszonych przez aplikantów.
Opłata ta jest równa dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i jest opłatą roczną  dotyczącą pełnego roku szkoleniowego.
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych może, na uzasadniony wniosek aplikanta, zwolnić go w części od ponoszenia opłaty, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty.

Przyjęcie na aplikację

Osoba chcąca odbywać aplikacje powinna zostać wpisana listę aplikantów. Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego oraz spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o rzecznikach patentowych tj.:   
1)    posiada obywatelstwo państwa członkowskiego;
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
3)    jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje    rękojmię   prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
4)  ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę  ponadto musi złożyć:

  • oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz
  • oświadczenie, iż

-  nie jest zatrudniona w Urzędzie Patentowym, w sądzie administracyjnym, w Europejskim Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
- nie sprawuje urzędu sędziego, nie  wykonuje zawodu notariusza, komornika,  nie zajmuje stanowiska prokuratora, asesora prokuratorskiego lub notarialnego, albo nie odbywa aplikacji ogólnej, sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej.

Podstawą wpisu kandydata na listę aplikantów jest uchwała Komisji Egzaminacyjnej stwierdzająca pozytywny wynik egzaminu konkursowego.

Aplikantowi wpisanemu na listę aplikantów Krajowa Rada Rzeczników Patentowych wydaje legitymację, ważną na czas określony.


Egzamin konkursowy


Wpis na listę aplikantów następuje po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

Celem egzaminu konkursowego jest sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu:
1)    zadań rzecznika patentowego i zasad wykonywania tego zawodu;
2)    podstaw prawa własności przemysłowej;
3)    elementów wiedzy technicznej;
4)    elementów prawa konstytucyjnego;
5)    stopnia znajomości jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Egzamin konkursowy składa się z części pisemnej.Test pisemny składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. Oceny języka obcego dokonuje się na podstawie tłumaczenia tekstu z zakresu terminologii prawnej lub technicznej z języka wybranego przez kandydata na język polski.

Za przeprowadzenie egzaminu konkursowego pobierana jest od kandydatów opłata. Nie może ona przekroczyć 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia tego egzaminu.

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, co najmniej na trzy miesiące przed terminem egzaminu konkursowego, ogłasza o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków o wpis na listę aplikantów oraz podaje do wiadomości zakres tematyczny egzaminu.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.