Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Egzamin kwalifikacyjny na rzecznika patentowego

Celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, jest sprawdzenie przygotowania osoby przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu, w tym posiadanej przez nią wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu:

 1. prawa własności przemysłowej, w tym prawa europejskiego i międzynarodowego;
 2. prawa autorskiego;
 3. prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego;
 4. postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, postępowania cywilnego, w tym postępowania w sprawach gospodarczych;
 5. postępowania międzynarodowego w sprawach własności przemysłowej;
 6. metodyki wykonywania zawodu, w szczególności uzyskiwania, utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej;
 7. zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego i zasad etyki rzecznika patentowego.

Do egzaminu dopuszcza się osobę, która ukończyła aplikację. Wymogu tego nie musi spełniać podmiot skreślony z listy rzeczników patentowych, który miał przerwę w wykonywaniu zawodu trwającą co najmniej dziesięć lat (ponowne przystąpienie do wykonywania  zawodu wymaga w takim przypadku zdania egzaminu bez konieczności odbywania aplikacji).

Egzamin kwalifikacyjny składa się z trzech części pisemnych.
 Egzamin kwalifikacyjny polega na sporządzeniu: 

 1. dokumentacji zgłoszenia wynalazku do ochrony;
 2. pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym lub cywilnym oraz
 3. opinii na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).


Do egzaminu kwalifikacyjnego dopuszcza się osobę, która ukończyła aplikację.
W przypadku niezaliczenia określonej części egzaminu kwalifikacyjnego egzamin może być powtarzany w tej części. Terminy, w których egzamin może być powtarzany, wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy i nie później niż rok od dnia poprzedniego egzaminu. Na wniosek osoby przystępującej do egzaminu termin sześciu miesięcy może być skrócony.

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych. Komisja Egzaminacyjna działa w zespołach egzaminacyjnych, których liczba zależy od liczby kandydatów.
W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:

 1. przedstawiciel Krajowej Rady Rzeczników Patentowych jako przewodniczący;
 2. trzej eksperci Urzędu Patentowego wskazani przez Prezesa Urzędu Patentowego i trzej rzecznicy patentowi wybrani przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych.

Wyniki egzaminu konkursowego są ogłaszane w drodze uchwały Komisji Egzaminacyjnej. Od uchwały tej przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Z kolei od uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie wyniku egzaminu egzaminu kwalifikacyjnego służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego od osoby przystępującej do egzaminu pobierana jest opłata, której wysokość nie może przekroczyć 30% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia tego egzaminu.


Osoba, która złożyła egzamin kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo.