Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kryteria dla rzeczników patentowych

Osoby  mające zamiar zostać  rzecznikiem patentowym  powinny:
•  posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego;
•  mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
•  być nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
•  ukończyć magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze.

W rezultacie aby zostać rzecznikiem patentowym koniecznym jest ukończyć odpowiednie studia i to na poziomie magisterskim. Preferowane są kierunki techniczne lub prawnicze. Oczywiście brak ten można uzupełnić podejmując stosowną edukacje uzupełniającą.

Przyszły rzecznik musi być osobą niekaraną. Powinien też posiadać nieposzlakowaną opinię, wykonywać bowiem będzie zawód zaufania publicznego. W przypadku wcześniejszego skazania kandydat może wystąpić o tzw. zatarcie skazania. 

Rzecznik patentowy jako przedstawiciel podmiotu pragnącego zarejestrować wynalazek, czy zastrzec swój znak towarowy i reprezentujący ten podmiot przed urzędem patentowym lub w sądzie musi posiadać zdolność do czynności prawnych i korzystać z praw publicznych. Przymiotów tych może pozbawić zazwyczaj wyrok skazujący lub ubezwłasnowolnienie. Jednakże po upływie okresu na, który ustanowiono w/w środek karny dana osoba będzie uznana za spełniającą w/w przesłankę.  

Wreszcie rzecznik patentowy musi posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego. W rezultacie musi być obywatelem, któregoś z krajów UE lub po sprowadzeniu się do Zjednoczonej Europy uzyskać takie obywatelstwo. Rzecznikiem patentowym może zostać także inna osoba mająca status uchodźcy. Osoby te jednak muszą spełniać w/w kryteria lub przejść postępowanie w sprawie uznania ich kwalifikacji jeżeli zawód ten wykonywały w kraju wcześniejszego pobytu.


Powyższego nie można mylić z transgranicznym wykonywaniem w/w zawodu czyli tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniem czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej przez osoby zamieszkujące za granicą. Osoba, która po raz pierwszy podejmuje świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia takich usług. Do oświadczenia osoba ta dołącza:
1)   sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski dokument potwierdzający, że jest uprawniona w państwie macierzystym do wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej;
2)    dokument potwierdzający jej obywatelstwo;
3)    kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.


Osoba, o której mowa wyżej zamierzająca świadczyć usługi transgraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnych latach, jest obowiązana poinformować Krajową Radę Rzeczników Patentowych o zamiarze ich świadczenia w każdym kolejnym roku działalności. Do informacji tej osoba ta dołącza kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.