Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego - małżonkowi lub innym bliskim członkom rodziny, a także szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, jeżeli przestał on spełniać warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (został skazany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub utracił pełną zdolność do czynności prawnych), chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki. OC nie obejmuje również szkód z tytułu zapłaty kar umownych oraz powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek i ataków terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych: 10 000 euro. Przeliczenia euro na złotówki należy dokonać po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Umowę ubezpieczenia OC musi zawrzeć przedsiębiorca, a nie zleceniobiorca czy pracownik biura rachunkowego.

W ramach poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawiera:

  • w przypadku, gdy biuro rachunkowe prowadzi przedsiębiorca będący osobą fizyczną, umowę ubezpieczenia OC zawiera sam przedsiębiorca;
  • gdy biuro prowadzone jest w formie spółki cywilnej, to przedsiębiorcami są jej wspólnicy, a więc ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z działalnością gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinni posiadać wspólnicy spółki cywilnej;
  • jeżeli biuro rachunkowe w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych działa w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, to spółka ta ma osobowość prawną i jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
 o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien podpisać zarząd. Nie mogą to być wspólnicy spółki z o.o., chyba że wchodzą w skład jej zarządu;
  • jeżeli biuro rachunkowe działa w formie spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej to umowę ubezpieczenia zawiera podmiot reprezentujący spółkę. W spółce partnerskiej każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie lub może być powołany do tego zarząd. W spółce jawnej każdy ze wspólników może reprezentować interesy spółki. W spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej uprawionymi do reprezentowania spółki są komplementariusze.

    Podstawa prawna:

  • Art. 76a ust. 3, art. 76h ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • Par. 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych