Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie licencji wspólnotowej zezwalajacej na wykonywanie transportu międzynarodowego rzeczy

Podjecie i wykonywanie miedzynarodowego transportu drogowego rzeczy wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Przez przewoźnika drogowego należy rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wniosek o wydanie decyzji uzielającej licencji wspólnotowej należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Warunkiem udzielenia licencji wspólnotowej przedsiebiorcy, jest posiadanie przez niego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
 • cieszyć się dobrą reputacją;
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.


Wniosek oraz opłaty

Wniosek o wydanie licencji wspólnotowej powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);  
 • określenie rodzaju transportu drogowego;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • określenie liczby wypisów z licencji wspólnotowej;
 • określenie czasu, na który ma być udzielona licencja wspólnotowa.

 

Do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej należy dołączyć:

 • kopię zazwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

 

Opłata

 

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wynosi na okres:

 •  do 5 lat wynosi 4000 zł (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku);
 • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł (opłata powiększana jest o 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku).

 

Opłata za wydanie wypisów z licencji wspólnotowej wynosi w zależności od okresu ważności licencji:

 • do 5 lat – 40 zł za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o wydanie licencji (440 złotych za każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku);
 • powyżej 5 lat do 10 lat – 80 zł za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o wydanie licencji (880 złotych za każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku).


Wydanie zezwolenia

Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym. Licencja ta uprawnia również do wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. W licencji tej określa się w szczególności:

 • numer ewidencyjny licencji wspólnotowej;
 • organ, który udzielił licencji wspólnotowej;
 • datę udzielenia licencji wspólnotowej;
 • podstawę prawną;
 • przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • rodzaj i zakres transportu drogowego;
 • termin ważności.

Organ udzielający licencji wspólnotowej wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Zezwolenie jest wydawane na czas od 1 do 10 lat - w zależności od złożonego wniosku.