Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatrudnienie osoby posiadającej kompetencje zawodowe w transporcie drogowym

Kto może zarządzać transportem

Aby wykonywać działalność gospodarczą jako przewoźnik drogowy, musisz wyznaczyć co najmniej jedną osobę, która będzie zarządzać transportem. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe (potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych) oraz odpowiednią reputację. Zarządzać transportem możesz również ty – jako przedsiębiorca – jeśli posiadasz odpowiednie kompetencje

Osoba zarządzająca transportem:

 • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza transportem w firmie
 • ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem – na przykład jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem, udziałowcem albo nim zarządza
 • mieszka na terenie UE

Jeżeli nie spełniasz wymogu posiadania kompetencji zawodowych, właściwa instytucja może zezwolić ci na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem pod warunkiem, że:

 • wyznaczysz osobę fizyczną mieszkającą na terenie UE, która będzie posiadać dobrą reputację i wymagane kompetencje zawodowe
 • umowa wiążąca cię z tą osobą będzie precyzować zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, a także będzie określać zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem; zadania, które musisz sprecyzować, obejmują:
  • utrzymanie i konserwację pojazdów
  • sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych
  • podstawową księgowość
  • przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom
  • sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem
 • osoba zarządzająca transportem będzie kierować operacjami transportowymi nie więcej niż 4 różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów; państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o obniżeniu liczby przedsiębiorstw lub łącznej wielkości floty pojazdów, którymi może zarządzać ta osoba
 • osoba ta będzie wykonywać określone zadania wyłącznie w twoim interesie, a swoje obowiązki – niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których wykonujesz przewozy

Mikroprzedsiębiorca może – bez wyznaczania zarządzającego transportem – wyznaczyć w umowie osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu. Osoba ta musi  spełniać warunki z wszystkich 4 powyższych podpunktów.

Dobra reputacja zarządzającego transportem

Wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony, gdy wobec zarządzającego transportem (dotyczy to również przedsiębiorcy):

 • orzeczono prawomocny wyrok za umyślne przestępstwa za naruszenie przepisów krajowych w dziedzinie prawa handlowego, upadłościowego, płacy i warunków zatrudnienia w zawodzie, prawa o ruchu drogowym, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami
 • wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje administracyjne za naruszenie przepisów, określonych jako:
  • poważne naruszenie (PN), np.: przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, korzystanie z nieczytelnego prawa jazdy
  • bardzo poważne naruszenie (BPN), np.: posiadanie przez kierowcę więcej niż jednej karty kierowcy, odmowa poddania się kontroli
 • wydano wykonalną decyzję administracyjną za naruszenie przepisów, które określono jako:
  • najpoważniejsze naruszenie (NN), np. fałszowanie zapisów tachografu, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o więcej niż połowę lub bez przerwy
 • orzeczono lub nałożono prawomocną karę w innym państwie UE, Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii

Zestawienie naruszeń znajdziesz w:


Podstawa prawna: