Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatrudnienie osoby posiadającej kompetencje zawodowe w transporcie drogowym

Kto może zarządzać transportem?

Warunkiem wykonywania działalności gospodarczej jako przewoźnik drogowy jest wyznaczenie co najmniej jednej osoby, która będzie zarządzać transportem. Osoba ta powinna posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe (potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych) oraz odpowiednią reputację. Oczywiście zarządzającym transportem może być sam przedsiębiorca, o ile spełnia wyżej wymienione warunki.

1.Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która:
a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz
c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych,  właściwy organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi dobrej reputacji oraz posiadania wymaganych kompetencji zawodowych;
b) umowa wiążąca przedsiębiorcę z wyżej wymienioną osobą precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem;
c) w charakterze zarządzającego transportem osoba wymieniona w podpunkcie a) może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o obniżeniu liczby przedsiębiorstw lub łącznej wielkości floty pojazdów, którymi może zarządzać ta osoba; oraz
d) osoba, o której mowa w podpunkcie a), wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy.

3. Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może, bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki, wymienione w punkcie 1, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, określone w punkcie 2.

 

Dobra reputacja zarządzającego transportem

Zgodnie z art. 7d ustawy o transporcie drogowym uznaje się, że wymóg dobrej reputacji przestaje być spełniony, gdy wobec zarządzającego transportem (dotyczy to również przedsiębiorcy):

  • orzeczono prawomocny wyrok za umyślne przestępstwa za naruszenie przepisów krajowych w dziedzinie prawa handlowego, upadłościowego, płacy i warunków zatrudnienia  w zawodzie, prawa o ruchu drogowym, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami;
  • orzeczono prawomocny wyrok za umyślne przestępstwa za naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, maksymalnej masy i wymiarów pojazdów, kwalifikacji wstępnej i szkoleń kierowców, badań technicznych pojazdów, dostępu do międzynarodowych przewozów rzeczy i osób, przewozu towarów niebezpiecznych, przewozu zwierząt czy dostępu do zawodu;
  • wykonano co najmniej dwie decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej lub dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie np. maksymalnych okresów prowadzenia pojazdów, brak tachografów, brak ważnego certyfikatu pojazdu, naruszenie przepisów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, brak prawa jazdy, licencji wspólnotowej (wykaz naruszeń w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009z dnia 21  października 2009  r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego).

Jeżeli organ, który wydaje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (czyli starosta lub Główny Inspektor Transportu Drogowego) stwierdzi nałożenie wyżej wymienionych sankcji to wszczyna niezwłocznie postępowanie administracyjne dotyczące utraty bądź nienaruszenia dobrej reputacji. W zależności od wyników postępowania wyda odpowiednią decyzję. Mimo stwierdzenia wyżej wymienionych wykroczeń może uznać, że utrata dobrej reputacji byłaby nieproporcjonalną reakcją za te naruszenia, zwłaszcza gdy stwierdzi, iż: liczba naruszeń jest niewielka w stosunku do liczby operacji transportowych, istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie (zwłaszcza, gdy podjęto działania naprawcze), czy też za kontynuowaniem działalności transportowej przemawia interes społeczny.