Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kiedy nie płacisz za usunięcie drzew lub krzewów

Nie płacisz za usunięcie:

1)  drzewa lub krzewu, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

3) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej (o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego);

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

5) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

6) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Dotyczy to tylko sytuacji, gdy drzewo usuwa się w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze  zgodnego z przeznaczeniem terenu., które jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

7)   krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy krzewy usuwa się w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, które określone jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8)   drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

9)  drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie – z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

10)  topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12)  drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

13)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

14)  drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.


Podstawa prawna:

art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Czy ta strona była przydatna?