Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nabycie wyrobów w UE z zapłaconą akcyzą

W przypadku gdy przedsiębiorca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium innego państwa członkowskiego, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:


1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; wzór zgłoszenia w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym;

2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; wzór deklaracji AKC-U,

4) prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych; wymogi prowadzenia ewidencji zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Jeżeli zaś powyższego chce dokonać osoba fizyczna i wyroby mają być jej dostarczane na terytorium kraju, to takie nabycie może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego. W sytuacji tej przyjmuje się, że nabycia wewnątrzwspólnotowego nie dokonuje ta osoba fizyczna lecz przedstawiciel podatkowy.
Przedstawiciela podatkowego na terytorium kraju wyznacza zagraniczny sprzedawca.


Podstawa prawna: