Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestrowany odbiorca

Zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca umożliwia nabywanie w procedurze zawieszenia wyrobów akcyzowych z innych krajów członkowskich UE bez konieczności ponoszenia kosztów akcyzy należnej w kraju dostawcy. Zarejestrowany odbiorca, może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych również na rzecz innych podmiotów.
Sprowadzane przez zarejestrowanego odbiorcę wyroby mogą też korzystać ze zwolnienia podatkowego z uwagi na ich przeznaczenie i to zarówno jako towary wykorzystywane do własnego użytku jak i dla osób trzecich.

O powyższe zezwolenie nie musi zabiegać odbiorca, który prowadzi jakikolwiek skład podatkowy. Prowadzenie składu bowiem daje mu te same uprawnienia, a zatem również stwarza szanse na bez akcyzowy przywóz towarów.

  • Miejsce odbioru

Atrybutem zarejestrowanego odbiorcy jest miejsce w którym może on podejmować towary  przywożone  z zagranicy. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno:
1)    być właściwie dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów;
2)   spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych, na podstawie odrębnych przepisów;
3)    być odpowiednio oznaczone i wydzielone, w szczególności za pomocą trwałego oznaczenia.
Zaś zarejestrowany odbiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z w/w miejsca przy czym zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

  • Zezwolenie

Zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca może być zezwoleniem jednorazowym bądź zezwoleniem wydanym na czas określony lub nieokreślony.
Zezwolenia jednorazowe są wykorzystywane dość rzadko. Dominującym są zezwolenie na stałe  lub okresowe wykonywanie w/w czynności.
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia został opublikowany jako załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

  • Urzędowe sprawdzenie

W ramach urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przed wydaniem lub zmianą zezwolenia na działanie w charakterze zarejestrowanego odbiorcy właściwy organ Służby Celnej wykonuje czynności w celu ustalenia, czy miejsce odbioru spełnia warunki określone w przepisach o podatku akcyzowym. Jednocześnie dodać trzeba, że zezwolenie na działanie jako zarejestrowany odbiorca może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych sporządzonych w wyniku urzędowego sprawdzenia.

W konsekwencji zainteresowany podmiot wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na działanie jako zarejestrowany odbiorca przesyła  właściwemu organowi Służby Celnej, dokumentację składającą się na urzędowe sprawdzenie

Cała procedura pozyskiwania w/w przywileju została opisana na stronie internetowej biznes.gov.pl.

  • Obowiązki

Zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Po odbiorze wyrobów musi je  zgłosić do opodatkowania w kraju lub skierować je do użycia dla, którego przewidziano zwolnienie od akcyzy (cele te wymienione zostały w art. 32 ustawy).

  • Dodatkowe wymogi w przypadku obrotu z zagranica paliwami silnikowymi

Warunkiem dokonania przez podmiot działający jako zarejestrowany odbiorca nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, na rzecz innego podmiotu,  jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji.
Podmiot działający jako zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych ww. paliw silnikowych , oraz o nabytych paliwach.
Ww. informacja, powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, a także określenie rodzaju, kodu CN i ilości nabytego paliwa.

Uwaga! Od 1 sierpnia 2016r. zarejestrowany odbiorca dokonujący ww. nabycia staje się też płatnikiem podatku VAT od sprowadzanego paliwa. W rezultacie jest zobowiązany do odprowadzenia wspomnianego podatku i jego rozliczania w deklaracji VAT-14. Deklaracje składa się do urzędu celnego w terminie 5 dni po upływie miesiąca w którym powstał obowiązek zapłaty (wprowadzenie towaru do miejsca odbioru).

  • Ewidencja

Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych. Ewidencja może być prowadzona elektronicznie lub papierowo po uprzednim zatwierdzeniu przez organ celny.  Warunki prowadzenia ewidencji zostały opisane Rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

  • Zabezpieczenie akcyzowe

Zarejestrowany odbiorca musi też złożyć zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe. Aby dobrze gospodarować zabezpieczeniem, możesz uzyskać zgodę na jego samodzielne saldowanie. Możesz też uzyskać zgodę urzędu skarbowego na składanie zabezpieczenia ryczałtowego na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego. Wniosek wraz załącznikami dla zastosowania tego przywileju został zamieszczony jako załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?