Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyprowadzenie z cudzego składu podatkowego

Przerób wyrobów akcyzowych w zasadzie powinien odbywać się w składzie podatkowym. Czynność ta może być wykonywana przez prowadzącego skład na jego rzecz (z wyjątkiem składów magazynowych)  lub jako usługa zlecona przez osobę trzecią (skład podatkowy usługowy).
W tym ostatnim przypadku usługa może obejmować całokształt działań wraz z opodatkowaniem towaru i nałożeniem banderol ale może też ograniczyć się do operacji przerobu. Aby było to możliwe zleceniodawca chcący wyprowadzać wyroby ze składu podatkowego musi uzyskać stosowną zgodę organu celnego.

  • Zezwolenie

Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy,  dotyczy konkretnego składu podatkowego i jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu.
Wniosek taki sporządza się wg wzoru określonego w  załączniku  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.


Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia załącza się pisemną zgodę podmiotu prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie wyrobów akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 ustawy .
Wyprowadzający nie otrzymuje numeru akcyzowego jako, że nie uczestniczy bezpośrednio w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.
Całość procedury pozyskiwania w/w przywileju została opisana na stronie biznes.gov.pl.

  • Inne obowiązki

Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia.
Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przekazać kopię zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy przed pierwszym wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego składu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
Zaś podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemną informację zawierającą dane o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze składu podatkowego.

  • Zabezpieczenie akcyzowe

Wyprowadzający wyroby akcyzowe z cudzego składu musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe. Niemniej za zgodą organy może on składać zabezpieczenie ryczałtowe  na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego. Wniosek wraz załącznikami dla zastosowania tego przywileju został zamieszczony jako załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Organ podatkowy może też zwolnic z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego podmiot, który ma dobrą sytuacje finansową, nie zalega z należnościami publiczno-prawnymi i zobowiązał się do uiszczenia akcyzy na każde żądanie organu. Zwolnienie jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Zwolnienie to może być przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. W celu wydania w/w  zezwolenia należy sporządzić wniosek na wzorze zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.