Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwrot akcyzy przy dostawach wewnątrzwspólnotowych

Wywóz do innego państwa UE wyrobów akcyzowych opodatkowanych na terenie  kraju nie zwalnia nabywcy z uiszczenia akcyzy w miejscu konsumpcji. Jednakże aby nie dublować w/w obowiązku dostawca krajowy może w takiej sytuacji ubiegać się zwrot podatki uiszczonego w Polsce.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, bo w istocie taki wymiar ma w/w wywóz, zwrot akcyzy przysługuje:
1)   podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo
2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej
- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Wzór wniosku został opublikowany jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych.


Podatnik lub podmiot występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani też po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:
1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;
2) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym
3) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

Trzeba zauważyć, że dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, co do zasady jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT). Dokument ten występuje jedynie w formie papierowej a jego wzór został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych oraz dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni.

Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 100 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

Zwrot akcyzy jest dokonywany na rachunek bankowy podatnika albo podmiotu wskazanego we wniosku o zwrot akcyzy.

Czy ta strona była przydatna?