Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie zezwolenia na przewóz regularny specjalny osób

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Przez wyżej wymieniony przewóz regularny specjalny w krajowym transporcie drogowym należy rozumieć niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Przewóz odbywa się autobusami zarejestrowanymi w kraju, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży, a także droga przejazdu, znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione zezwolenie jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wniosek oraz opłaty

Wniosek o udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym należy złożyć, w zależności od zasięgu tych przewozów, odpowiednio do:

 • wójta – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy;
 • burmistrza albo prezydenta miasta – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej;
 • burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono w drodze porozumienia (lub po utworzeniu związku międzygminnego)  zadanie wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących;
 • burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego, jeżeli przewozy mają być wykonywane na terenie obszaru gmin, które utworzyły związek międzygminny;
 • prezydenta miasta na prawach powiatu – jeżeli przewozy mają być wykonywane na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu (zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwym starostą);
 • starosty – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych wymienionych powyżej;
 • marszałka województwa – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, lecz nie przekraczających granic województwa (zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwymi starostami);
 • marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa (zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwymi marszałkami).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie należy dołączyć:

 • kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

We wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów  regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorca powinien zamieścić informację, jaką liczbę wypisów z przedmiotowego zezwolenia chce otrzymać. Liczba ta nie powinna być mniejsza, niż liczba pojazdów, którymi zamierza wykonywać przewozy. Wynika to z faktu, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, podczas wykonywania przewozu kierowca pojazdu samochodowego obowiązany jest mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, zezwolenie lub wypis z zezwolenia.

Opłaty
Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny osób na obszarze gminy:

 • Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 50 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 75 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 100 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 125 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 150 PLN.

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny osób na obszarze powiatu:

 • Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 125 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 150 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 175 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 225 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 275 PLN.

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny osób na obszarze wykraczającym poza granicę co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczający poza obszar województwa:
Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 175 PLN,

 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 200 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 225 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 275 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 300 PLN.

Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny osób na obszarze wykraczającym poza granicę co najmniej jednego województwa:

 • Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 250 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 275 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 300 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 325 PLN,
 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 350 PLN.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o wydanie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Należy pamiętać, iż w przypadku konieczności wydania wypisu dla pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie zezwolenia opłata za wydanie wypisu wynosi 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia (pod warunkiem że jego zgłoszenie nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia). Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym oraz opłaty za wydanie wypisów z tego zezwolenia należy wnieść przed ich odbiorem. Opłaty pobiera organ, który wydaje zezwolenie i wypisy z zezwolenia.

Wydanie zezwolenia

Przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na wykonywanie przewozów  specjalnych w krajowym transporcie drogowym na czas nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenie to powinno określać:

 • warunki wykonywania przewozów,
 • przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów;
 • miejscowości, w których znajdują się przystanki – przy przewozach regularnych osób.

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji. Organ wydający zezwolenie załącza do niego obowiązujący rozkład jazdy.
W przypadku upływu okresu ważności zezwolenia może ono zostać przedłużone, na wniosek przedsiębiorcy,  na okres nieprzekraczający 5 lat.