Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie zezwolenia na międzynarodowy regularny przewóz osób lub międzynarodowy regularny specjalny przewóz osób poza obszarem Unii Europejskiej

 Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych osób oraz regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym  poza obszarem państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wymaga uzyskania zezwolenia. Przez wyżej wymieniony regularny przewóz w międzynarodowym transporcie drogowym należy rozumieć publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Natomiast przez przewozy regularne specjalne należy rozumieć niepubliczny przewóz określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Przewóz odbywa się autobusami zarejestrowanymi w kraju, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione zezwolenie jest posiadanie licencji wspólnotowej. Wniosek o udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w międzynarodowym transporcie drogowym należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W przypadku składania przedmiotowego wniosku warto zapoznać się z treścią poszczególnych umów dwustronnych dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych z państwami trzecimi. Treść umów dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto istotne mogą być ustalenia Komisji Mieszanych ds. międzynarodowych przewozów drogowych z państwami trzecimi (Protokoły z posiedzeń)

Wniosek oraz opłaty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w międzynarodowym transporcie ( poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) należy dołączyć:

 • rozkład jazdy uzgodniony z zagranicznym przewoźnikiem drogowym przewidzianym do prowadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, przejścia graniczne oraz długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami;
 • kopię umowy z zagranicznym przewoźnikiem drogowym o wspólnym prowadzeniu linii regularnej;
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • cennik.

Do wniosku dołącza się ponadto informację potwierdzającą przekazanie marszałkom właściwych województw schematu połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu. Ponadto wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym przedsiębiorca powinien zawierać informację, jaką liczbę wypisów z przedmiotowego zezwolenia chce otrzymać. Liczba ta nie powinna być mniejsza, niż liczba pojazdów, którymi zamierza wykonywać przewozy.

Opłata
Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych:

 • do 6 miesięcy - 400 zł (zezwolenie) + 4 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 1 roku - 800 zł (zezwolenie) + 8 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 2 lat - 1.500 zł (zezwolenie) + 15 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 3 lat - 2.200 zł (zezwolenie) + 22 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 4 lat - 3.000 zł (zezwolenie) + 30 zł za każdy wypis z zezwolenia;
 • do 5 lat - 3.700 zł (zezwolenie) + 37 zł za każdy wypis z zezwolenia.

Dla przewozu regularnego wykonywanego pojazdem samochodowym, zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym więcej niż jeden przystanek początkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się odpowiednią opłatę, o której mowa w pkt 1, powiększoną o 60% tej opłaty za każdy kolejny przystanek początkowy.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym opłaty wynoszą 50% kwoty opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych.

Wydanie zezwolenia

Przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym na czas nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenie to powinno określać:

 • rodzaj usługi;
 • trasę usługi, szczególnie miasto odjazdu i miejsce docelowe;
 • okres ważności zezwolenia;
 • przystanki oraz rozkład jazdy.
 • przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów.

Załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy.

W przypadku upływu okresu ważności zezwolenia może ono zostać przedłużone, na wniosek przedsiębiorcy,  na okres nieprzekraczający 5 lat.

Więcej na temat procedury na stronach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.