Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracje kwartalne VAT-7K

Składanie deklaracji kwartalnych przysługuje małym podatnikom (wartość netto ze sprzedaży w ubiegłym roku poniżej 1,2 mln euro). Drugim warunkiem jest aby byli oni zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Kwartalne rozliczenie dotyczy małych podatników zarówno tych rozliczającym się metodą kasową (rozliczających podatki w dacie uzyskania przychodu)  jak i tych, którzy tej metody nie wybrali. Ci ostatni muszą o tym dodatkowo zawiadomić pisemnie urząd skarbowy w stosownym terminie (tj. do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa). Można to zrobić w ramach rejestracji lub aktualizacji rejestracyjnej podatników podatku VAT na formularzu VAT-R.

Termin składania deklaracji kwartalnych

Deklaracje są składane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie należy uiścić zadeklarowany podatek

Forma składania deklaracji

Deklaracje składa się wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu formularza VAT-7K.

Można to zrobić na interaktywnych formularzach ze strony e-deklaracje po:

Formularze interaktywne można złożyć przy wykorzystywaniu:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • danych autoryzujących (nr NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w poprzedniej deklaracji)

Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Złóż deklarację VAT

Utrata prawa do składania deklaracji kwartalnych

Powyższe uprawnienie ustaje, gdy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach ww. podatnicy dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (m.in. węgiel kamienny, złoto, srebro, cyfrowe aparaty fotograficzne), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?