Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uiszczanie zaliczek na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i będący płatnikami podatku dochodowego przekazują kwoty zaliczek pobranych na ten podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika (przedsiębiorcy), a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zaliczki oblicza się z uwzględnieniem dochodów i skali podatkowej  wg. stawek 18%  lub 32%.

Zaliczkę można obniżyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według  wzoru w formularzu PIT-2.

Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobraną w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika (pracownika).


Podstawa prawna: