Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pobór podatku zryczałtowanego

Pobór podatku przez przedsiębiorcę odbywa się w formie ryczałtowej. Jego wysokość waha się od 10 do 20% w zależności od rodzaju działalności lub uzyskiwanych przychodów.

Stawka 20% jest dedykowana świadczeniom wypłacanym przez przedsiębiorcę m.in z takich tytułów jak:

  • wykonywanie usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
  • wypłata odsetek, należności za sprzedaż praw autorskich lub praw pokrewnych,  praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych.

Z kolei stawka 10% jest przypisana dochodom wypłacanym  z tytułu:

  • należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych
  • świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

W przypadku osób zagranicznych mogą mieć zastosowanie inne tryby wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pobór podatku odbywa się w chwili wypłaty świadczenia pieniężnego. Podatek jest odprowadzany na konto  odpowiedniego urzędu skarbowego. Jego właściwość zależy od statusu osoby (osoba fizyczna czy osoba prawna) i jej siedziby lub miejsca zamieszkania.

Podatek odprowadza się w kolejnym miesiącu w terminie do 7 lub 20 dnia tego miesiąca w zależności od statusu podmiotu.

Podatek podlega rozliczeniu przed urzędem skarbowym na odpowiednim formularzu (np. PIT-8AR, lub CIT-6R) składanym w kolejnym roku podatkowym we właściwym urzędzie skarbowym. Druki do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów lub  e-deklaracje.

Uwaga! Od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., deklarację PIT-8AR lub CIT-6R, składa się urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  korzystając z jednej z trzech opcji:

  • Modułu systemu finansowo-księgowego
  • Formularzy interaktywnych
  • Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Wyjątkiem od tej zasady są objęci wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpowiednio informację PIT-8C,  sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników. W ich przypadku istnieje możliwość składania urzędom skarbowym PIT-8R i CIT-6R w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.


Podstawa prawna: