Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwartalne zaliczki na poczet podatku dochodowego osób fizycznych

Zaliczki wpłaca się w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dochód był uzyskany, a za ostatni kwartał  - w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania.

Zaliczek  nie trzeba wpłacać jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Zaliczki pobiera się od momentu (za ten miesiąc) , kiedy dochód przekroczył narastająco tę kwotę.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy

Schemat wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej):

  • od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) odejmij koszty poniesione przez ten okres. W ten sposób otrzymasz różnicę między przychodami a kosztami, czyli kwotę dochodu
  • od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe (chyba, że wykazałeś je wcześniej, jako koszty). Pamiętaj, że składki na ubezpieczenia społeczne możesz albo zaliczyć do kosztów, albo odjąć od dochodu. (Jeśli płacisz składkę na Fundusz Pracy, możesz wyłącznie zaliczyć ją do kosztów). Dochód ten możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia, np. dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne. Dochód po odliczeniach zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz tym samym podstawę opodatkowania
  • jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł, pomnóż podstawę opodatkowania przez 18% stawkę podatku i odejmij 556,02 (kwotę zmniejszającą podatek według skali podatkowej). Gdy twoje dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – oblicz nadwyżkę ponad tę kwotę, następnie nadwyżkę przemnóż przez 32% i dodaj do tego wyniku kwotę 15 395,04 zł. Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejszaj już o kwotę zmniejszającą podatek                                 
  • od uzyskanej kwoty podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%) i tym samym otrzymasz podatek należny od początku roku
  • od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany kwartał
  • Zaliczkę należną za dany kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę, którą musisz wpłacić do urzędu skarbowego.


Podstawa prawna: