Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwartalne zaliczki na poczet podatku dochodowego osób fizycznych

Zaliczki wpłaca się w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dochód był uzyskany, a za ostatni kwartał  - w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania.

Zaliczek  nie trzeba wpłacać jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Zaliczki pobiera się od momentu (za ten miesiąc) , kiedy dochód przekroczył narastająco tę kwotę.