Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych

Przedsiębiorcy są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Zaliczek  nie trzeba wpłacać jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Zaliczki pobiera się od momentu (za miesiąc), kiedy dochód przekroczył narastająco tę kwotę.

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania.

Podobnie postępują przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym z tą różnicą, że do wyliczenia kwoty zaliczek stosują  stałą stawkę 19%.

W szczególnych przypadkach mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rozpoczynający działalność mogą zostać zwolnieni z uiszczania zaliczek lub uzyskać prawo do ich odprowadzania w formie uproszczonej (stała wysokość stanowiąca 1/12 podatku obliczonego za rok poprzedni).