Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym osób fizycznych

Co do zasady przedsiębiorcy  korzystający z tej formy opodatkowania są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zeznania składa się na poniższych formularzach:

  • Formularz PIT 36 /firma/

Formularz PIT36 dedykowany jest dla podatników, którzy uzyskali dochody z:
· działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, 
· działów specjalnych produkcji rolnej, 
· najmu lub dzierżawy, 
oraz jeżeli podatnicy uzyskali inne dochody bez pośrednictwa płatników:
· ze stosunku pracy z zagranicy,
· z emerytur i rent zagranicznych, 
· z działalności wykonywanej osobiście - (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek, co występuje najczęściej przy zatrudnieniu przez podmioty zagraniczne oraz przy wykonywaniu usług w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Często występuje przy świadczeniu usług poprzez portale aukcyjne czy przy sprzedaży usług reklamowych online (systemy get paid)

  • Formularz PIT 38  /kapitał/ przeznaczony jest dla podatników uzyskujących niektóre dochody kapitałowe.

Formularz ten powinni wybrać podatnicy, którzy uzyskują przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także z odpłatnego zbycia:
· papierów wartościowych; 
· pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka); 
· pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających; 
· udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

  • Formularz PIT 39 / nieruchomości / jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.


Druki do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów lub w formie interaktywnej ze strony e-deklaracje.