Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym osób fizycznych

Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest obowiązany złożyć:

 • do urzędu skarbowego 
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym
 • wg ustalonego wzoru

Zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Zeznania składa się na poniższych formularzach:

Formularz PIT-36

Przeznaczony jest jest dla podatników, którzy uzyskali dochody z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych
 • działów specjalnych produkcji rolnej
 • najmu lub dzierżawy

oraz jeżeli podatnicy uzyskali inne dochody bez pośrednictwa płatników:

 • ze stosunku pracy z zagranicy
 • z emerytur i rent zagranicznych
 • z działalności wykonywanej osobiście - (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek, co występuje najczęściej przy zatrudnieniu przez podmioty zagraniczne oraz przy wykonywaniu usług w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Często występuje przy świadczeniu usług poprzez portale aukcyjne czy przy sprzedaży usług reklamowych online (systemy get paid).

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Formularz PIT-38 (przeznaczony jest dla podatników uzyskujących niektóre dochody kapitałowe)

Formularz ten powinni wybrać podatnicy, którzy uzyskują przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych
 • pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka)
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających
 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną

oraz

 • z  tytułu  objęcia  udziałów  (akcji)  w  spółkach  albo  wkładów  w  spółdzielniach  w  zamian  za  wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Formularz PIT-39 (sprzedaż nieruchomości)

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się także w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne (PIT-39), w którym wykazuje się:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek PIT od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa
 • dochody zwolnione z podatku PIT ze względu na ulgę mieszkaniową.

Druki do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów lub w formie interaktywnej ze strony e-deklaracje.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?