Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Korekty deklaracji podatkowych

Większość deklaracji lub informacji podatkowych ma uniwersalny charakter. Pozwala bowiem nie tylko na obliczanie podatków lub podawanie istotnych informacji, ale również zawiera możliwość ich korygowania .Służy do tego zazwyczaj pole określające cel podejmowanej czynności.

Korekta powinna być składana na odpowiedniej wersji formularza obowiązującej w dniu deklarowania błędnej czynności.

Poprawienie zeznania następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji.

Gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej korekty dokonuje się niezwłocznie po stwierdzeniu podstaw do jej wniesienia.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:
1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (złożenie korekty w tym czasie jest bezskuteczne o czym organ powinien zawiadomić pisemnie);
2) przysługuje nadal po zakończeniu:
a) kontroli podatkowej,
b) postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta deklaracji pozwala nie tylko uwolnić się od odpowiedzialności karnej skarbowej (instytucja czynnego żalu) ale także, gdy jest dokonana w terminie 6 miesięcy od  złożenia deklaracji, daje prawo do zastosowania obniżonego wymiaru odsetek od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej).