Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Napłata podatku - zwrot lub jego zaliczenie na poczet innych zobowiązań

Za nadpłatę uważa się kwotę:

  • nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku
  • podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej
  • zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji organu podatkowego określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej
  • zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. W szczególnych przypadkach może to być wniosek o zwrot nadpłaconego podatku. W/w czynnościom towarzyszy złożenie korekty stosownej deklaracji podatkowej (dotyczy sytuacji gdy przepisy prawa przewidują złożenie deklaracji).

Zwrot nadpłaconego podatku może być, tak jak w przypadku podatku VAT czy akcyzy, poprzedzony czynnościami kontrolnymi mającymi na celu weryfikacje poprawności złożonego wniosku. Nadpłacone podatki podlegają oprocentowaniu na zasadach przewidzianych Ordynacji podatkowej.

Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty podatku

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają również zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty podatku (przedawnienie)

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku.

Z kolei prawo do zwrotu nadpłaty podatku (czyli jej przekazania podatnikowi) wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.
Po upływie tego terminu wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty


Podstawa prawna: