Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Napłata podatku - zwrot lub jego zaliczenie na poczet innych zobowiązań

Za nadpłatę uważa się kwotę:

1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;
2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji organu podatkowego określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.


Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. W szczególnych przypadkach może to być wniosek o zwrot nadpłaconego podatku. W/w czynnościom zazwyczaj towarzyszy złożenie korekty stosownej deklaracji podatkowej (dotyczy sytuacji gdy przepisy prawa przewidują złożenie deklaracji).

Zwrot nadpłaconego podatku może być, tak jak w przypadku podatku VAT czy akcyzy, poprzedzony czynnościami kontrolnymi mającymi na celu weryfikacje poprawności złożonego wniosku.

Nadpłacone podatki podlegają oprocentowaniu na zasadach przewidzianych w art. 78 ustawy Ordynacja podatkowa.


Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają również zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku.

Z kolei prawo do zwrotu nadpłaty podatku (czyli jej przekazania podatnikowi) wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.
Po upływie tego terminu wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty