Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aktualizacja danych

Przedsiębiorcy muszą składać zgłoszenia aktualizacyjne, aby poinformować o zmianie swoich danych podatkowych. Mają na to 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Może to odbywać się w trzech trybach:
 

  • Przedsiębiorcy wpisani w CEIDG

Aktualizacji danych, także nieobjętych wpisem, dokonują za pośrednictwem tej ewidencji. Jako zgłoszenie aktualizacyjne składają wniosek CEIDG-1, dołączając ewentualnie odpowiednie załączniki (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-POPR). Zmianę danych można przeprowadzić używając również kreatora zamieszczonego na stronie CEIDG

Teoretycznie przedsiębiorcy nie muszą informować urzędu skarbowego o zmianie danych przekazywanych z rejestru PESEL (wcześniej wymienionych). Należy jednak pamiętać o następującej kwestii. W przypadku przedsiębiorców objętych rejestrem PESEL i wpisanych do CEIDG wniosek o wpis jest źródłem danych ujawnianych w ewidencji oraz przekazywanych w ramach procedury "jednego okienka" nie tylko do naczelnika urzędu skarbowego, ale również ZUS/KRUS i GUS. Zmiana, np. nazwiska, wymaga więc mimo wszystko złożenia na formularzu CEIDG-1 wniosku o zmianę wpisu.

  • Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej w sytuacji zmiany danych (mających wpływ na wysokość podatku) podanych we wniosku o zastosowanie tej formy opodatkowania są zobowiązani składać stosowną informacje na druku PIT-16Z.

  • Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wpisanymi w CEIDG, lecz których identyfikatorem podatkowym jest NIP

Zgłoszenia aktualizacyjnego dokonują na formularzu NIP-7, ewentualnie wraz z odpowiednimi załącznikami (NIP-B lub NIP-C). Składają je w urzędzie skarbowym lub wysyłają na jego adres. W przeciwieństwie jednak do przedsiębiorców wpisanych w CEIDG nie muszą informować o zmianie personaliów przekazywanych fiskusowi z rejestru PESEL. Więcej na temat NIP-7 znajdziesz na biznes.gov.pl

  • Osoby prawne niewpisane do KRS (np. szkoły wyższe) i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne)

Podmioty te składają zgłoszenia aktualizacyjne na druku NIP-2, dołączając w razie potrzeby odpowiednie załączniki (NIP-2/A, NIP-B, NIP-C lub NIP-D). Przeczytaj jak dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego na NIP-2

  • Baza KRS

Z kolei zmiana danych przedsiębiorców wpisanych w KRS może dotyczyć informacji objętych wpisem, np. adresu siedziby, albo danych uzupełniających niepodlegających wpisowi, np. rachunków bankowych. Jeżeli modyfikacje obejmować będą wyłącznie dane objęte wpisem do KRS, to wystarczy złożenie wniosku do sądu, wówczas dane z KRS zostaną przesłane do zainteresowanych urzędów (GUS,US, ZUS). Funkcjonujące podmioty zostaną w ten sposób zwolnione z obowiązku aktualizowania swoich danych w urzędach w zakresie informacji objętych wpisem do KRS.

W razie zmiany danych uzupełniających (niezależnie od tego, czy chodzi o informacje dla urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS) trzeba będzie poinformować o nich w terminie 7 dni naczelnika urzędu skarbowego na formularzy NIP-8. Tą drogą dane uzupełniające zostaną umieszczone w CRP KEP skąd będą przekazywane do rejestru REGON i do Centralnego Rejestru Płatników Składek. Formularz NIP-8 można przekazywać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Jak to zrobić przeczytasz w opisie usługi "Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających NIP-8"

Podmioty niepodlegające wpisowi w KRS, np. spółki cywilne w zakresie jej danych, wszystkie zmiany zgłaszają samodzielnie. Zgłoszenia aktualizacyjne składają bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wysyłają na jego adres.

Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podatkowych grup kapitałowych dokonuje wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę. Obowiązek ten jest niezależny od konieczności aktualizacji danych, który ciąży na każdej ze spółek wchodzących w skład grupy.

  • Zmiany w VAT-R

Na podatnikach podatku od towarów i usług spoczywa ponadto obowiązek aktualizacji danych objętych zgłoszeniem VAT-R. Zgłoszenie to muszą zasadniczo złożyć podmioty prowadzące działalność jako czynni podatnicy VAT. Dotyczy to osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów (tzw. drobni przedsiębiorcy) oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT mogą, ale nie muszą składać zgłoszenia rejestracyjnego. Jeżeli to zrobią, są rejestrowani jako "podatnicy VAT zwolnieni".

Nie każda modyfikacja danych podatkowych wymaga aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Aktualizacji zgłoszenia VAT-R trzeba dokonać, gdy zmieniają się informacje nieobjęte obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, np. sposób rozliczania podatku VAT. Zmiany pozostałych danych, np. nazwy przedsiębiorstwa, nie pociągają za sobą obowiązku aktualizacji VAT-R. Wystarczy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne dla celów ewidencyjnych - odpowiednio na formularzu CEIDG-1, NIP-2, NIP-7 albo NIP-8. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli zgłaszana modyfikacja powoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego. W takiej sytuacji, poza złożeniem CEIDG-1, NIP -2, NIP-8 albo NIP-7, trzeba również zaktualizować VAT-R. Na aktualizację danych zawartych w zgłoszeniu VAT-R jest 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.


Podstawa prawna: