Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nabycie wyrobów akcyzowych w kraju

Wyroby akcyzowe mogą być nabywane w kraju w różnego rodzaju miejscach.

Towary po uiszczeniu akcyzy mogą być przedmiotem swobodnego obrotu, a zatem mogą znajdować się w ogólnodostępnej sprzedaży detalicznej lub hurtowej. W celu potwierdzenia w/w okoliczności na żądanie nabywcy podatnik akcyzy (producent, dostawca) może wykazać w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze.
W/w oświadczenie powinno zawierać:
1)    dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON;
2)    kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze;
3)    datę i miejsce złożenia oświadczenia;
4)    czytelny podpis składającego oświadczenie.

Innym źródłem zaopatrzenia są składy podatkowe lub podmioty działające w charakterze zarejestrowanych odbiorców, które sprowadziły towary z innych państw UE. Towary te mogą być wykorzystywane zarówno przez wspomnianych przedsiębiorców jak i w celu ich przekazania do uprawnionych podmiotów zużywających. Ci ostatni to grupa osób, która albo podmiotowo (np. gospodarstwa domowe przy dostawach węgla i gazu  albo z uwagi na przeznaczenie np. zużycie alkoholu w procesie produkcji spożywczej, leków lub innych wyrobów przemysłowych) wykonują zadania, dla których prawo unijne jak i krajowe przewiduje ulgi podatkowe. Niemniej większość wspomnianych ulg jest warunkowa i wymaga spełnienia  określonych czynności (np. dotyczących rejestracji, potwierdzenia odbioru czy prowadzenia ewidencji zużycia albo przestrzegania norm ubytków). Zakres zwolnień został opisany w rozdziale 6 ustawy o podatku akcyzowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Warunki zaś dla tych zwolnień zostały przytoczone w powyżej cytowanym rozdziale 6 ustawy jak i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Dostawcami wyrobów akcyzowych mogą być też podmioty pośredniczące (Pośredniczący podmiot węglowy, Pośredniczący podmiot tytoniowy, Pośredniczący podmiot gazowy, przedstawiciel podatkowy). Tą drogą jednak mogą być nabywane wyroby kierowane do szczególnych odbiorców. Są nimi:
- finalne podmioty węglowe, gazowe czy nabywcy krajowi zamawiający wyroby w innych państwach UE.