Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprzedaż wyrobów akcyzowych w kraju

Sprzedaż wyrobów akcyzowych na terenie kraju może dotyczyć odbiorców końcowych (konsumpcja ostateczna)  jak i kontrahentów produkcyjnych .

Sprzedaż na rzecz odbiorców końcowych zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem sieci handlowej w obrocie detalicznym lub hurtowym. Wyroby akcyzowe można też sprzedawać bezpośrednio tj. po wyprowadzeniu wyrobów ze składu podatkowego lub ich przywozie przez zarejestrowanego odbiorcy albo na drodze dostaw realizowanych przez importera, po sprowadzeniu towaru z zagranicy.

Zazwyczaj wspomniana sprzedaż wiąże się z nałożeniem akcyzy i oznaczeniem wyrobów akcyzowych jeżeli wymagają  tego normy prawa. Niemniej przepisy akcyzowe przewidują w tym względzie kilka wyjątków o charakterze ulg w tym dotyczących np.zaopatrzenia sklepów wolnocłowych sprzedających alkohol  podróżnych opuszczającym obszar UE czy też gospodarstw rolnych oraz innych jednostek zużywających gaz na cele grzewcze. Zwolnieniu podlega także energia elektryczna  wytwarzana przez generatory o mocy do 1 KW oraz olej opałowy ciężki  zużywany w rolnictwie, ogrodnictwie czy leśnictwie, a także wszelkie oleje smarowe za wyjątkiem oleju silnikowego. W/w ulgi wymagają spełnienia określonych warunków (potwierdzenie odbioru na dokumencie dostawy czy też prowadzenie ewidencji zużycia) . Z dniem 1 stycznia 2015r. warunki te zostały złagodzone poprzez m.in. zniesienie obowiązku informowania organów celnych co do formy prowadzenia w/w ewidencji czy też zmian dotyczących składania oświadczeń w zakresie sprzedaży olejów opałowych.


Z kolei sprzedaż do kontrahentów produkcyjnych jest związana z wykorzystaniem przez nich składów podatkowych (gdy produkowany jest inny wyrób akcyzowych) lub innych miejsc gdy wytwarzają oni pozostałe towary. Pierwszy tryb  wymaga uruchomienia procedury zawieszonego poboru akcyzy (EMCS), co uwalnia od zapłaty akcyzy na warunkach przemieszczania pomiędzy wyznaczonymi podmiotami prowadzącymi w/w składy podatkowe. Drugi zaś zazwyczaj dotyczy zaopatrzenia odbiorców korzystających ze zwolnienia, zarejestrowanych w bazie podatników. Wśród nich wymienić należy producentów artykułów spożywczych (cukiernicy, piekarze, wytwórstwo aromatów spożywczych) wytwórców leków czy też producentów chemii gospodarczej bazujących na alkoholach skażonych (rozpuszczalniki, płyny do spryskiwaczy, podpałka do grilla). Aby jednak spełnić warunki do zwolnienia sprzedaż musi zostać potwierdzona na dokumentach dostawy lub w inny podobny sposób. Nabywcy takich wyrobów natomiast muszą prowadzić ewidencje zużycia i muszą się rozliczać podatkowo (tzw. obrachunek) stosując się do norm zużycia określonych przez organy celne.

Podobny tryb dotyczy także producentów towarów (np. wszelkie rodzaju rozpuszczalniki organiczne) wytwarzanych na bazie wyrobów energetycznych nie stanowiących paliwa napędowego czy opałowego albo domieszek lub dodatków do nich. Dostarczanie takich wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym  może odbywać się tylko ze składów podatkowych albo za pośrednictwem zarejestrowanego odbiorcy, zaś dokumentem potwierdzającym w/w czynność powinien być dokument dostawy. Jednocześnie zużycie w/w wyrobów  wymaga stosowania się do norm ustalanych przez organ podatkowy. Podmiot odbierający, mimo, że nie jest podatnikiem dla tej czynności powinien być zarejestrowany w bazie AKC-R.