Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka rynku pracy

Podmioty zatrudniające osoby są zobowiązane do sporządzania statystyk dotyczących rynku pracy.

W zależności od liczby zatrudnionych są to następujące sprawozdania:

Obszar: Pracujący w gospodarce narodowej

· Sprawozdanie o zatrudnieniu  i wynagrodzeniach  Z-03
· Sprawozdanie o  pracujących , wynagrodzeniach i czasie pracy  Z-06

Powyższe obejmuje :
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą :
- o liczbie pracujących 50 osób i więcej - badanie pełne miesięczne  i roczne,
- o liczbie pracujących od 10 do 49 osób - badanie reprezentacyjne miesięczne (10% jednostek) i roczne badanie pełne,
- o liczbie pracujących do 9 osób - badanie roczne reprezentacyjne (sprawozdanie SP-3, próba 5%)

- pozostałe osoby - kwartalne i roczne badanie pełne.


Sprawozdania składane są w formie elektronicznej  poprzez portal sprawozdawczy GUS  lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób)  wysyłane do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z wykorzystaniem  formularzy  zamieszczonych na stronie : http://form.stat.gov.pl/formularze/2013/index.htm

Obszar : Popyt na pracę

· Badanie popytu na pracę Z-05

Powyższe obejmuje  podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej.


Badanie jest reprezentacyjne  na grupie 18% wytypowanych jednostek i ma charakter kwartalny.
Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej  poprzez  portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób)  wysyłane do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z wykorzystaniem  formularzy  zamieszczonych na stronie : http://form.stat.gov.pl/formularze/2013/index.htm

Obszar: Warunki pracy

· Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10
Powyższe obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej.
Badanie  jest pełne i ma charakter roczny.
Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Obszar: Wypadki przy pracy

· Statystyczna  karta wypadku  Z-KW
Powyższe obejmuje wszystkich przedsiębiorców.
Zgłoszenie  następuje każdorazowo po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku:
- część I karty, nie później niż w terminie14 dni roboczych,
- część II uzupełniająca, nie później niż  z upływem 6 miesięcy.

Zgłoszenie składane jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Gdańsku z wykorzystaniem formularzy  zamieszczonych na stronie : http://form.stat.gov.pl/formularze/2013/index.htm

Obszar: Strajki spory zbiorowy

· Karta statystyczna strajku  Z-KS
Powyższe obejmuje wszystkie podmiotu, u których odbył się strajk lub zaistniał spór zbiorowy.

Karta jest składana do 3 dni po zakończeniu strajku.
Karta składana jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo ( podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Gdańsku  z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie : http://form.stat.gov.pl/formularze/2013/index.htm