Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Instytucje, z którymi urząd uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy urząd prowadzący postępowanie ma obowiązek uzyskania uzgodnień odpowiednich urzędów. Od rodzaju oraz miejsca realizacji inwestycji, zależy z kim będą dokonane uzgodnienia. Zatem projekt decyzji uzgadniany jest z:

- ministrem właściwym do spraw zdrowia − w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- wojewódzkim konserwatorem zabytków − w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

- dyrektorem właściwego urzędu morskiego − w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

- właściwym organem nadzoru górniczego − w odniesieniu do terenów górniczych;

- właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;

- starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska − w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych − w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

 - dyrektorem parku narodowego − w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do obszarów (innych niż parki narodowe i ich otuliny) objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

- właściwym zarządcą drogi − w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

- wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego publicznego o znaczeniu krajowym (o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

- wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

- dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do:

  • przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
  • obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

- właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do:

  • lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
  • nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii.

3. W przypadku, gdy dla wniosku dotyczącego inwestycji na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w trybie przewidzianym ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, to nie jest wymagane uzyskanie uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

4. W przypadku inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać wydana po porozumieniu z wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast, we właściwości których znajduje się pozostały obszar inwestycji.

5. Organ dokonujący uzgodnień powinien zająć stanowisko w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie (z wyjątkiem regionalnego dyrektora ochrony środowiska). Jeżeli w tym terminie nie zajmie on stanowiska, to uzgodnienie uważa się za dokonane. Zajęcie stanowiska powinno nastąpić w drodze postanowienia, na które zażalenie przysługuje tylko wnioskodawcy.

6. Jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wyrazi stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, to projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy uznaje się za uzgodniony.

Czy ta strona była przydatna?