Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie o gospodarce wodno-ściekowej

Obszar: Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód

  • sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń OS-3 (fermy i inne podmioty wnoszące opłaty za pobór wody z własnych ujęć do 5000 m3 lub 20.000 m3 poboru wód powierzchniowych albo zrzutu ścieków); badanie pełne raz w roku do 31 stycznia kolejnego roku,
  • sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych OS-4 (stawy rybne o pow.>10 ha i  nawadniane użytki rolne o pow.>20ha); badanie pełne raz w roku do 31 stycznia kolejnego roku,
  • sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich OS-5; badanie pełne raz w roku do 31 stycznia roku kolejnego.

Obejmuje jednostki wnoszące opłaty ekologiczne za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podmioty eksploatujące wodociągi i kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków, pracujące na sieci kanalizacyjnej; jednostki prowadzące nawadnianie użytków rolnych i leśnych oraz napełnianie stawów rybnych.
Sprawozdania składane są w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Katowicach z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.


Podstawa prawna: