Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka gospodarstw rolnych

Obszar: Użytkowanie gruntów

 • R‑CzBR – czerwcowe badanie rolnicze

Badanie jest pełne i jest przeprowadzane raz w roku do 10 lipca (indywidualne gospodarstwa rolne) i 26 czerwca (dla pozostałych gospodarstw) w formie elektronicznej przez portal GUS lub w formie wywiadu bezpośredniego albo telefonicznego prowadzonego przez ankietera.

 • R‑05Sz – sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach

Badanie jest pełne i przeprowadza się je 3 razy w roku (11 lipca, 27 sierpnia i 26 października) w formie elektronicznej przez portal GUS.

Obszar: Powierzchnia zasiewów

 • R‑06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania

Badanie jest pełne i przeprowadza się je raz w roku do 26 października w formie elektronicznej przez portal GUS lub dla podmiotów zatrudniających do 5 osób do Urzędu Statystycznego w Olsztynie w formie papierowej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

 Obszar: Okresowe oceny stanu upraw

 • R‑04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej

Badanie jest pełne i przeprowadza się je raz w roku do 15 maja w formie elektronicznej przez portal GUS lub dla podmiotów zatrudniających do 5 osób jest przekazywane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie w formie papierowej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

Obszar: Produkcja ważniejszych upraw rolnych

 • badanie plonów zbóż ozimych R-r-oz
 • badanie plonów ziemniaków R-r-z
 • badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku R-r-zb
 • badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych R-r-pw

Obejmuje wylosowane gospodarstwa indywidualne.
Badanie reprezentacyjne wśród populacji 1% metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego prowadzonego raz w roku przez ankietera.
Uwaga! Produkcja rolna w powyższym zakresie może wymagać sporządzenia sprawozdań produkcyjnych, w tym meldunków o stanie zapasów na formularzu P-02.

Obszar: Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych

 • Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej R-08

Gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa rolne państwowe, spółdzielcze, spółek sektora publicznego i prywatnego oraz inne podmioty, które są użytkownikami użytków rolnych.
Badanie pełne 2 razy w roku do 11 lipca i 7 listopada roku bieżącego.
Sprawozdania składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

Obszar: Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń)

 • sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B - badanie pełne 2 razy w roku forma elektroniczna poprzez portal sprawozdawczy GUS lub przez ankietera,
 • sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich R-09 U - badanie pełne raz w miesiącu do 7 dnia kolejnego miesiąca, forma elektroniczna poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS,
 • sprawozdanie o wylęgach drobiu; R-09 W -  badanie pełne raz w miesiącu do 7 dnia kolejnego miesiąca - forma elektroniczna poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS,
 • sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic RRW-17 - badanie pełne 2 razy w roku w formie pisemnej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obszar: Pogłowie i produkcja świń

 • sprawozdanie o stanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego R-Zw-S - badanie pełne 3 razy w roku, forma elektroniczna poprzez portal sprawozdawczy GUS lub przez ankietera,
 • sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich R-09U badanie pełne raz w miesiącu do 7 dnia kolejnego miesiąca, forma elektroniczna poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS,
 • sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu RRW-18; badanie pełne - 2 razy w roku w formie pisemnej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obszar: Koniunktura w rolnictwie

 • ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R, badanie pełne 2 razy w roku, forma elektroniczna poprzez portal sprawozdawczy GUS lub przez ankietera.

Uwaga! Produkcja mleczna, mimo że dotyka sfery rolnictwa pod względem statystycznym, znajduje się obszarze produkcji przemysłowej i w tym zakresie wymaga sporządzenia:

 • sprawozdania miesięcznego ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych RRW- 26; dotyczy przedsiębiorców i gospodarstw rolnych, które skupują pełne mleko lub produkty mleczarskie z zamiarem przetworzenia tego mleka lub produktów mleczarskich na inne produkty mleczarskie; badanie pełne dokonywane raz w miesiącu do 8 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) adresowane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie,
 • sprawozdania ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych RRW-27; dotyczy przedsiębiorców, którzy skupują mleko w celu przekazania w całości lub części bez jakiegokolwiek przetwórstwa przedsiębiorcom określonym powyżej; badanie pełne dokonywane raz w roku do dnia 29 marca kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) adresowane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Podstawa prawna: