Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka dotycząca transportu drogowego

Obszar: Transport drogowy

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym T-04 - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości  prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeżeli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie 49 i 52; badanie jest pełne, prowadzone raz w roku w terminie do 19 lutego roku następnego; sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal GUS,
  • kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym TD-E - dotyczy właścicieli samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych; badanie jest reprezentatywne i dotyczy 7,3% populacji, jest prowadzone raz w roku w formie elektronicznej lub papierowej do Urzędu Statystycznego w Szczecinie,
  • sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym T-06 - dotyczy organizatorów, operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej i zamiejskiej krajowej drogowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej oraz podmiotów posiadających licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego; badanie jest pełne, prowadzone raz w roku w terminie do 15 lutego roku następnego; sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal GUS,
  • roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach PM-1 - dotyczy podmiotów wytypowanych przez wojskowe komendy uzupełnień posiadające pojazdy samochodowe i maszyny przydatne dla obronności; badanie prowadzi się na zasadach doboru celowego raz w roku, powinno się zakończyć do 15 lutego kolejnego roku; sprawozdanie należy sporządzić w formie papierowej lub elektronicznej i przesłać je do właściwej rejonowo wojskowej komendy uzupełnień,
  • sprawozdanie z usług w transporcie i łączności T-02 - sporządzane jest przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób działające w sektorze przewozów drogowych, kolejowych morskich i lotniczych, sprawozdanie przygotowuje się raz w roku do 14 marca za rok poprzedni w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?