Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Czy przedstawicielstwo może zarejestrować się jako płatnik podatku VAT?

Przedstawicielstwo jest częścią przedsiębiorstwa zagranicznego i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie może zostać uznane za podatnika podatku VAT.
Z tego samego też powodu nie podlega wpisowi do rejestru podatników VAT.

Ponieważ przedstawicielstwo nie jest podatnikiem VAT, prawo do ubiegania się o zwrot VAT z faktur zapłaconych przez przedstawicielstwo przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy zagranicznemu i odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotyczących zwrotu VAT dla zagranicznych podmiotów niezarejestrowanych na VAT w Polsce. Stroną transakcji zawieranej za pośrednictwem przedstawicielstwa (najem powierzchni, opłaty za media, zakup materiałów, uczestnictwo w targach promocyjnych, etc.) jest w istocie rzeczy przedsiębiorca zagraniczny. W związku z powyższym faktury VAT, dokumentujące powyższe czynności winny być wystawiane na przedsiębiorcę zagranicznego i przez niego bezpośrednio księgowane. Przedsiębiorca zagraniczny może uzyskać zwrot zapłaconego w ramach działalności przedstawicielstwa podatku VAT na zasadach określonych przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.


Podmiot zagraniczny działający poprzez swoje przedstawicielstwo w Polsce wypełnia ustawowe warunki do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług w Polsce, działając w ramach podmiotu zarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, lub podatnikiem podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności, a także jako podmiot nie zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług na terytorium kraju.


Podstawa prawna: