Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka dotycząca obrotu paliwami

Obszar: Bilanse paliw i energii

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie bilansowe nośników energii G-02a - składane raz na kwartał do 16 kwietnia, 16 lipca i 15 października odpowiednio po I kwartale, za I półrocze i za 3 kwartały,
  • sprawozdanie o zużyciu paliw i energii G-03 - składane raz w roku do 18 lutego kolejnego roku,
  • sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej G-02b - raz w roku do 18 lutego kolejnego roku,
  • sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych G-02o - raz w roku do 18 lutego kolejnego roku.

Obowiązek ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A-S.
Badanie prowadzi się metodą doboru celowego. Sprawozdanie prześlij elektronicznie na portalu sprawozdawczym GUS.

Obszar: Paliwa ciekłe i gazowe

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej RAF-1 - dotyczy rafinerii; badania pełne prowadzone 13 razy w roku tj. do 15 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni i 5 lutego kolejnego roku za rok poprzedni,
  • sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw RAF-2 - dotyczy koncesjonowanych jednostek prowadzących obrót produktami przerobu ropy naftowej; badania pełne prowadzone raz w miesiącu do 15 dnia kolejnego miesiąca,
  • sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych GAZ-03 - dotyczy podmiotów prowadzących działalność w zakresie: wydobycia, przesyłu, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i obrotu paliwami gazowymi; badania pełne prowadzone raz w miesiącu do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Sprawozdania sporządza się w formie elektronicznej i przesyła do Agencji Rynku Energii S.A.


Podstawa prawna: