Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dokumenty, które powinien mieć przy sobie kierowca z przedsiębiorstwa mającego siedzibę w państwie członkowskim wykonując usługi transportu drogowego rzeczy w Polsce – dodatkowo wykonujący przewozy kabotażowe

1. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli: kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, zaświadczenie wystawione na formularzu dotyczącym przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym, a ponadto:

 • wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji;
 • dokumenty związane z przewożonym ładunkiem;
 • odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym;
 • świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP);
 • zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach; 
 • dokumenty wymagane przy przewozie żywych zwierząt;
 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów;
 • certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany;
 • dokumenty związane z trangranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
 • świadectwo kierowcy; w przypadku, gdy kierowca jest obywatelem państwa trzeciego;
 • system elektronicznego poboru opłat – jeżeli jest wymagany.

2. Przewoźnik wykonujący przewóz kabotażowy na terenie państwa członkowskiego powinien posiadać dokumenty, które potwierdzą przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany przewóz kabotażowy. Dowód ten obejmuje następujące dane dla każdego przewozu:

 • nazwę, adres i podpis nadawcy;
 • nazwę, adres i podpis przewoźnika;
 • nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy - jego podpis oraz datę dostawy rzeczy;
 • miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia;
 • nazwę będącą w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery;
 • masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób;
 • numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.