Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wymagalne w ramach działalności gospodarczej

W przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.
Również, gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.
Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne także jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności.

Polskie prawo przewiduje bowiem, iż od każdego przychodu i zajęcia przedsiębiorca musi zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Mając więc etat w firmie, czy to swojej czy gdzie indziej na podstawie umowy o pracę, a dodatkowo prowadząc własną działalność gospodarczą, jesteśmy prawnie zobowiązani do tego, aby płacić dwie składki. Nie ma też  możliwości, aby przedsiębiorca zarówno pracujący  na etacie i prowadzący własną działalność gospodarczą mógł płacić tylko jedną składkę zdrowotną.


Zwolnione z uiszczenia  składki zdrowotnej  dotyczy wyłącznie osób będących  na emeryturze lub też rencie – jednakże ich przychód (czy to tytułem renty czy emerytury) nie może przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadkach, gdy przedsiębiorca uzyskuje dodatkowe dochody ze swojej działalności gospodarczej - z zastrzeżeniem, aby nie przekraczały one 50% kwoty najniższej emerytury. Emeryci i renciści prowadzący własną działalność gospodarczą mogą być również zwolnieni z obowiązku opłacania składki zdrowotnej ZUS wówczas, jeżeli opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Stosownie do art.69 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawieszenie działalności powoduje ustanie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Składka jest miesięczna i niepodzielna. W całości finansuje ją z własnych środków ubezpieczony ( np. przedsiębiorca, pracownik). 7,75%  podstawy składki można odliczyć od podatku dochodowego.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. W rezultacie składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się w deklaracjach rozliczeniowych ZUS DRA składanych w terminie:

  • do 10 dnia następnego miesiąca – przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15 dnia następnego miesiąca –  przez pozostałych płatników.

Czy ta strona była przydatna?