Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ocena działalności małych przedsiębiorstw

Wyniki przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 osób.

Obszar: Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

  • sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw SP-3

Sprawozdanie to muszą złożyć jednostki zorganizowane w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jest uzależnione od sektora działalności.

Badanie SP-3 jest pełne i zachodzi raz w roku do 15 marca 2018 r. z danymi za rok 2017.
Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłając je do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

Obszar: Badanie koniunktury gospodarczej

  • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/I – inwestycje
  • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/B – budownictwo
  • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/H – handel 
  • ankieta koniunktury gospodarczej – AK/U – usługi

Badanie reprezentacyjne dokonywane raz w miesiącu do 10 dnia miesiąca kolejnego. Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób - AK poza przemysłem) przesyłając je do Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z wykorzystaniem formularzy  zamieszczonych na stronie GUS.

Obszar: Pracujący w gospodarce narodowej

  • sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-03
  • sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06

Badanie Z-03 jest sprawozdaniem składanym raz w kwartale do 11 kwietnia, 11 lipca i 11 października odpowiednio za I kwartał, za 2 kwartały i za 3 kwartały.

Badanie Z-06 jest sprawozdaniem rocznym składanym do 2 lutego 2018 za rok 2017.

Sprawozdania składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłając je do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

 Obszar: Wolne miejsca pracy

  • badanie popytu na pracę Z-05

Badanie to obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej.

Badanie jest reprezentacyjne na grupie 18% wytypowanych jednostek i ma charakter kwartalny.

Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłając je do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

Obszar: Wypadki przy pracy

  • statystyczna karta wypadku Z-KW

Badanie to obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Ich obowiązkiem jest prowadzenie rejestru wypadków. Na ich podstawie oraz protokołów powypadkowych sporządza się kartę wypadków Z-KW.  

Zgłoszenie składa się każdorazowo po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku:

– część I karty - nie później niż w terminie 14 dni roboczych,

– część II uzupełniająca - nie później niż z upływem 6 miesięcy.

Zgłoszenie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Gdańsku z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

 Obszar: Strajki spory zbiorowe

  • karta statystyczna strajku Z-KS

Badanie obejmuje wszystkie podmioty, u których odbył się strajk lub zaistniał spór zbiorowy.

Kartę składa się do 3 dni po zakończeniu strajku w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłając ją do Urzędu Statystycznego w Gdańsku z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.


Podstawa prawna: