Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki podmiotu opłacającego składki ZUS wyłącznie za siebie

Płatnik rozliczający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia przekazuje tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Termin na przekazanie takiej deklaracji upływa 10 dnia kolejnego miesiąca.

Począwszy od 2003 r., osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie i/lub osoby współpracujące, zwolnione są z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące w przypadku, gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonym komplecie dokumentów rozliczeniowych.
Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych dotyczy również miesięcy, w których następuje zmiana wysokości minimalnej podstawy wymiaru składek.
Od deklaracji rozliczeniowych składanych za  2010 r., do grupy zwolnionych z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych włączono także osoby, które zgłosiły się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, opłacające składki tylko za siebie, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, zobowiązane do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z więcej niż jednego źródła przychodu (gdy minimalna podstawa wymiaru składek na to ubezpieczenie jest wielokrotnością kwoty stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku), także nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych za miesiące, w których następuje zmiana minimalnej podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, pod warunkiem, że nie ulega zmianie liczba źródeł przychodu.

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady opłacania składek ZUS. Wszystkie składki będziesz wpłacać jednym przelewem na jeden rachunek składkowy wskazany przez ZUS. Przeczytaj więcej o nowych zasadach opłacania składek ZUS od stycznia 2018 roku. Nowe zasady dotyczą składek płaconych w 2018 r., a więc składki za grudzień 2017 r. wpłać już na nowe konto.