Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłacanie składek na zasadach preferencyjnych

Z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne mogą korzystać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

  • Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2000 zł. W efekcie podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne była kwota 600 zł. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2100 zł, a więc podstawa naliczenia składek wynosi 630 zł.

Rodzaj ubezpieczenia 

stawka %

 Kwota w 2017 r.

Kwota w 2018 r.

emerytalne 19,52 117,12 zł 122,98 zł
rentowe 8,00 48,00 zł 50,40 zł
chorobowe 2,45 14,70 zł 15,44 zł
wypadkowe* 1,67 10,80 zł 10,52 zł


*Uwaga: Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878) w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 12 marca 2015 r.).

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku - stosowane do wyliczenia składki - w 2017 r. wynosiło 4404,17 zł. Składka zdrowotna w 2017 roku wynosiła więc 297,28 zł

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla obliczenia składki w 2018r. wynosi 4739,91 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3554,93 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, więc w 2018 roku składka zdrowotna wynosi 319,94 zł.

 Okres                                          

Stawka                            

Rok 2017    

Rok 2018  

Kwota 75% p. wynagrodzenia

3303,13  

3554,93
Stawka % 9 9
Kwota złotych 297,28 319,94
Stawka do odliczenia % 7,75 7,75
Kwota do odliczenia złotych 255,99 275,51

  • Składka na Fundusz Pracy

Jeśli korzystasz z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, to nie opłacasz składki na Fundusz Pracy, ponieważ podstawa naliczania składek jest w tym przypadku mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Uwaga! 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania składek ZUS. Wszystkie wymienione składki musisz wpłacać jednym przelewem na jeden rachunek składkowy wskazany przez ZUS. Przeczytaj więcej o nowych zasadach opłacania składek ZUS od stycznia 2018 roku.