Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o warunkach zabudowy – zobacz co ona ustala

Decyzja o warunkach zabudowy powinna zawierać:

a) ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy, które zapisuje się, stosując w szczególności następujące nazewnictwo:

– zabudowa mieszkaniowa, w tym:

  • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

– zabudowa usługowa,

– zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

– zabudowa produkcyjna,

– cmentarze,

– drogi publiczne,

– drogi wewnętrzne,

– obiekty infrastruktury technicznej;

b)  ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, które zapisuje się poprzez określenie sposobu użytkowania obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu;

c) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego, które zapisuje się poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy, w tym szerokości elewacji frontowej oraz geometrii dachu;

d) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, które zapisuje się poprzez nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikające z:

– potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

– obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody;

e) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, które zapisuje się poprzez określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu;

f) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, które zapisuje się w szczególności poprzez określenie sposobu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną, środki łączności, odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami, a także określenie dostępu do drogi publicznej oraz wymaganej ilości miejsc parkingowych;

g) ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, które zapisuje się w szczególności poprzez określenie warunków ochrony przed:

– pozbawieniem:

  • dostępu do drogi publicznej,
  • możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
  • dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

– uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

– zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

h) ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, które powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

Czy ta strona była przydatna?