Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatrudnienie w Polsce pracowników, którzy są obywatelami Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu, Islandii lub Szwajcarii

Na takich samych zasadach jak obywateli polskich możesz zatrudniać pracowników, którzy są obywatelami:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Liechtensteinu lub Islandii),
  • Szwajcarii albo
  • państwa korzystającego ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.

Zasada ta dotyczy także:

  • małżonka cudzoziemca lub 
  • dzieci cudzoziemca lub dzieci małżonka tego cudzoziemca – w wieku do 21 lat lub pozostających na utrzymaniu cudzoziemca lub małżonka cudzoziemca lub
  • rodziców cudzoziemca lub rodziców małżonka cudzoziemca – którzy są na utrzymaniu cudzoziemca lub jego małżonka.

Dla tych osób nie musisz więc uzyskiwać zezwolenia na pracę.

Pamiętaj! Jeżeli te osoby przebywają na terytorium Polski dłużej niż 3 miesiące, to muszą zarejestrować swój pobyt, a członkowie ich rodzin muszą uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.