Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce w każdej branży i nie muszą uzyskać do tego zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W tym przypadku cudzoziemca zatrudniasz na podstawie pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które zostało zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do tego, by cudzoziemiec mógł uzyskać:

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę, musisz zawrzeć z nim pisemnie umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia lub umowę o dzieło). Zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u ciebie. Wskazuje ono jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony przez ciebie.

Jeśli cudzoziemiec nie będzie miał pisemnej umowy, jego praca może zostać uznana za nielegalną. Cudzoziemiec może pracować wyłącznie na rzecz tego pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. Jeśli zmieni miejsce pracy, to jego nowy pracodawca musi zarejestrować nowe oświadczenie.

Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to po 3 miesiącach wykonywania przez niego pracy, możesz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A lub typu B. W tym przypadku nie jest potrzebny test rynku pracy.

Okres pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli cudzoziemiec przekroczy dopuszczalny okres wykonywania pracy, to będzie ona uznana za nielegalną. Wiąże się to z odpowiednimi konsekwencjami.