Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie wizy przez cudzoziemców, którzy chcą wykonywać pracę na podstawie pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę lub na podstawie zezwolenia na pracę.

1. Obywatele państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej, członkiem obszaru EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zamierzają wykonywać pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy; albo wykonywania pracy na podstawie innego dokumentu, powinni uzyskać wizę pobytową zezwalająca na wykonywanie pracy. Cudzoziemiec będący obywatelem Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii po otrzymaniu od potencjalnego pracodawcy zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi powinien uzyskać wizę krajową albo wizę Schengen. Wizę wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (czyli okres pobytu, na który wydaje się wizę, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Cudzoziemiec ubiegający się o wizę zezwalającą na wykonywanie pracy na podstawie innego dokumentu niż wyżej wymienione oświadczenie powinien dołączyć do wniosku zezwolenie na pracę. Wizę wydaje konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca. Cudzoziemcowi przebywającemu legalnie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, wizę krajową w celu wykonywania pracy, może wydać konsul, którego siedziba znajduje się w tym państwie.


2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa osobiście:
1) wypełniony formularz wniosku,  zawierający:
a) dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13 ustawy o cudzoziemcach, czyli np.:  imię, nazwisko, nazwisk rodowe, dane rodziców, datę i miejsce urodzenia, rysopis, odciski linii papilarnych, stan cywilny, wykształcenie, zawór, itd.

b) informację o obywatelstwie cudzoziemca w chwili urodzenia,

c) następujące dane dotyczące posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży:

 • rodzaj,
 • serię i numer,
 • datę wydania i datę upływu ważności,
 • nazwę organu wydającego,

d) adres poczty elektronicznej cudzoziemca,

e) nazwisko, imię, adres oraz obywatelstwo osoby sprawującej władzę rodzicielską nad cudzoziemcem lub opiekuna prawnego cudzoziemca – w przypadku osoby małoletniej,

f) nazwę i adres szkoły lub uczelni – w przypadku cudzoziemców będących uczniami lub studentami,

g) numer telefonu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,

h) posiadany przez cudzoziemca krajowy numer identyfikacyjny,

i) informację o wydanych cudzoziemcowi w okresie ostatnich 5 lat wizach Schengen lub wizach krajowych,

j) wskazanie i uzasadnienie celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przypadku wykonywanie pracy),

k) wskazanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego następuje pierwszy wjazd cudzoziemca na terytorium Unii Europejskiej,

l) informację o stałym zamieszkiwaniu cudzoziemca na terytorium innego państwa niż państwo, którego jest obywatelem, oraz o dokumencie uprawniającym go do pobytu na tym terytorium,

m) liczbę wjazdów cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których uprawniać ma wiza krajowa,

n) wskazanie planowanego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

o) informację o pobraniu odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w toku poprzedniego postępowania w sprawie wydania mu wizy,

p) dane kontaktowe zapraszającego albo tymczasowy adres cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

r) planowaną datę wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu z tego terytorium,

s) informację dotyczącą pokrycia kosztów podróży cudzoziemca i jego utrzymania,

t) następujące dane lub informacje dotyczące obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, będącego członkiem rodziny cudzoziemca:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer dokumentu podróży lub dowodu tożsamości,
 • informację o obywatelstwie,
 • informację o stopniu pokrewieństwa z cudzoziemcem;

2) aktualną fotografię;

3) dokumenty potwierdzające:

 • cel i warunki planowanego pobytu (w tym przypadku oświadczenie o zamiarze zatrudnienia obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii albo zezwolenie na pracę),
 • posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo, jeżeli jeszcze cudzoziemiec starający się o wizę zezwalającą na wykonywanie pracy nie posiada takiego ubezpieczenia to powinien złożyć dokument potwierdzająca posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach,
 • wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy,
 •  inne okoliczności podane we wniosku.

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega;
 • zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
 • został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

Kryterium to może zostać pominięte ze względu na uzasadniony słuszny interes cudzoziemca. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży cudzoziemca.


3. Wizę krajową w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę, wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca. Cudzoziemcowi przebywającemu legalnie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, wizę krajową w celu wykonywania przedmiotowej pracy może wydać konsul, którego siedziba znajduje się w tym państwie (o ile cudzoziemiec uzasadni złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszania). Wizę krajową zamieszcza się w formie naklejki wizowej w dokumencie podróży lub w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca, a w przypadku szczególnym, uzasadnionym interesem cudzoziemca, na osobnym blankiecie wizowym.  W przypadku wizy na pracę wydawanej dla obywatela Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, który będzie pracował na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę, okres pobytu, na który wydaje się wizę, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast wiza wydawana w oparciu o zezwolenie na pracę powinna mieć termin ważności nie dłuższy niż termin zezwolenia (należy pamiętać iż okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku). Zatem, jeżeli zezwolenie na pracę będzie wydane np. na 2 lata to niezbędne będzie przedłużenie wizy.

4. Strona internetowa e-Konsulat to narzędzie informatyczne, które ma na celu usprawnienie pracy polskich konsulatów. Za jego pośrednictwem można umawiać się na wizyty w konsulacie w sprawach wizowych. Po wejściu na stronę cudzoziemiec chcący ubiegać się o wizę krajową lub wizę Schengen zaznacza, w którym konsulacie będzie występować o wizę. Następnie wskazuje, o jaką wizę chce się ubiegać, dzięki czemu zostaje przekierowany na stronę, na której może uzupełnić odpowiedni wniosek wizowy. Wypełniony wniosek należy wydrukować. Na stronie można wybrać także wygodną dla siebie datę i godzinę na spotkanie w konsulacie w celu złożenia wymaganych dokumentów. Czas oczekiwania na spotkanie z konsulem w poszczególnych krajach jest różny. Na stronie można także anulować umówione już spotkanie. Wydrukowany wniosek składa się wraz z pozostałymi dokumentami w umówionym terminie w wybranym urzędzie konsularnym.

 

Pamiętaj:   w niektórych konsulatach rejestracja wniosku wizowego przez e-Konsulat jest obowiązkowa.