Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdawczość z gospodarki odpadami dla podmiotów wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny

  • Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstających


Sprawozdanie składa się w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Sprawozdanie wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ( BDO )  przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej za pośrednictwem indywidualnego konta. Utworzenie bazy danych powinno  nastąpić w okresie 36 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy czyli powinno zostać wdrożone do 2016r.
Do tego czasu, a zatem w sprawozdaniach za lata 2012-2014 , na mocy art.237 ustawy o odpadach sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami powinna być prowadzona na dotychczasowych zasadach.

Pod koniec 2015r., stosownie do art.237a i 238 w/w ustawy, wspomniane okresy przejściowe zostały przedłużone o kolejne 2 lata. W rezultacie baza BDO ma zostać utworzone najpóźniej do 24 stycznia 2019r. a sprawozdawczość za lata 2016 i 2017 będzie realizowana na dotychczasowych formularzach i  nadal będzie obejmować:


- półroczne  sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju kierowane go GIOŚ w terminach do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, i do dnia 15 marca kolejnego roku za okres od 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedniego. Wzór sprawozdania  zamieszczony zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 4 maja  2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (Dz. U.  nr 72 poz.627 z 2009r.- w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych),


- półroczne sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu kierowane  GIOŚ w terminach do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, i do dnia 15 marca nowego roku za okres od 1 lipca do 31 grudnia  roku poprzedniego,


- rocznego sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu składanego w GIOŚ w terminie do 15 marca  za rok ubiegły.
Wzory sprawozdań  zamieszczone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz. U. 102 poz.856 z 2009 r.w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych),


- roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu składanego w GIOŚ w terminie do 15 marca  za rok ubiegły. Wzór sprawozdania zamieszczony został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu ( Dz. U.  nr 94 poz.784 z 2009r.- w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

  • Wprowadzający sprzęt jest obowiązany też do prowadzenia dodatkowej ewidencji obejmującej informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu. Wprowadzający sprzęt oblicza osiągnięte poziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu na podstawie dodatkowej ewidencji oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie.