Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który nie wykonał obowiązku, wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu jest obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej, obliczanej odrębnie dla każdej grupy sprzętu.
Opłata ta jest należna także gdy wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie wykonał obowiązku zbierania  na odpowiednim poziomie zużytego sprzętu.

Jak oblicza się opłatę

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu.
Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio zbierania, odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu.
Stawka opłaty produktowej wynosi:

  • dla grupy 5 sprzętu określonej w załączniku nr 6 do ustawy - od 4 zł do 8 zł za kilogram;
  • dla pozostałych grup sprzętu - od 0 zł do 2 zł za kilogram.

Szczegółowe stawki  opłaty produktowej zostały podane w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.
Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Jej wysokość zaś jest obliczana w sprawozdaniu o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).
W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej , w drodze decyzji, określa się wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania w/w decyzji ustala się , w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Zwolnienia z opłaty produktowej

Wprowadzającego sprzęt, który wprowadza do obrotu:

  • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
  • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg

zwalnia się z opłaty produktowej.

Przedmiotowe zwolnienie, ma zastosowanie, jeżeli:

  • wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
    • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
    •  informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w lit. a;
  • w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis.

Wartość pomocy de minimis powinna odpowiadać wartości zwolnienia z opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania.