Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poziom zbierania zużutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zapewnienia zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, Sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu do dnia 31 grudnia 2020 r. określa załącznik nr 3 do ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z którego powstał
ten zużyty sprzęt, według wzoru:

                                                                     Pz = Mz/Mw x 100

gdzie:

 – Pz - oznacza minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu [%],

 – Mz - oznacza masę zebranego w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu
wprowadzonego do obrotu w danej grupie sprzętu [kg],
 – M- oznacza średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie sprzętu [kg] obliczaną zgodnie ze
wzorem:
                                                                      Mw = R1+R2+R3/3

gdzie:
R1, R2, R3 – masa sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie sprzętu w poszczególnych 3 latach poprzedzających
dany rok.

Czy ta strona była przydatna?