Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja podmiotu wprowadzającego do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny

Rejestracja w BDO

Jeśli wprowadzasz do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, to z uwagi na obowiązek jego późniejszego zagospodarowania jako odpadu, musisz się zarejestrować. Wpisać się do rejestru musi więc przedsiębiorca, który:

  • produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem,
  • wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
  • importuje sprzęt.

Rejestrować się nie musi przedsiębiorca, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania.

Rejestracja dotyczy też przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu ten sprzęt działając na odległość, a więc prowadząc sprzedaż internetową.

Numer rejestrowy nada ci marszałek województwa właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę przy dokonywaniu wpisu do rejestru.
Pamiętaj, że musisz wpisać się do rejestru przed rozpoczęciem działalności.

Numer rejestrowy służy identyfikacji przedsiębiorcy. Jako wprowadzający sprzęt do obrotu musisz umieszczać ten numer na fakturach i innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem.

Wpisu dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu sprzęt lub przywozi go z zagranicy.

Marszałek wpisze przedsiębiorcę po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Uwaga! Od 24 stycznia 2018 r. rejestr działa pod nazwą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Aby uzyskać wpis do tego rejestru, musisz złożyć wniosek. Jego formularz możesz pobrać ze strony BDO. Pamiętaj, by wypełnić dział I i IV - tabela 1 wniosku.

Okres przejściowy

Przedsiębiorstwa, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r.

Przedsiębiorstwa te będą jednak musiały złożyć wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu (pole nr 2 tabela 1 działu IV). Przy wypełnianiu trzeba uwzględnić obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. nowy podział sprzętu na 6 grup, a nie na 10 jak dotychczas.

Jeśli rozpoczynasz działalność w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2018 roku, to poza wnioskiem składanym do marszałka województwa, musisz także przesyłać jego kopie do GIOŚ. Dotyczy to wniosków w formie pisemnej.

Opłata rejestrowa

Wpis do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega opłacie rejestrowej. Niezależnie od tego, do końca lutego każdego roku będziesz musiał uregulować opłatę roczną za dany rok. Opłaty rocznej nie wnosi się w roku, w którym uregulowano opłatę rejestrową. Wysokość opłaty rejestrowej wynosi dla:

  • mikroprzedsiębiorców – 100 zł,
  • pozostałych przedsiębiorców – 300 zł.

Z kolei wysokość opłaty rocznej to dla:

  • mikroprzedsiębiorców – 100,
  • pozostałych przedsiębiorców – 300 zł.

Podstawa prawna: