Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady ogólne w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny w zakresie gospodarki odpadami  a dokładnie sposobu wykorzystania zużytego sprzętu ma obowiązek podjęcia wielu zadań. Część z nich związana ze specyfiką w/w produktu została zapisana w ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pozostałe wymagania  zostały zamieszczone w ustawie o odpadach. Omówiona poniżej specyfika obejmuje też przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż sprzętu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Rejestracja

Wprowadzający do obrotu podlega wpisowi do rejestru. Numer rejestrowy jest nadawany przedsiębiorcy przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu i następuje przy dokonywaniu wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru. podmiot jest obowiązany uzyskać przed rozpoczęciem działalności.
Wspomniany  numer rejestrowy służy identyfikacji przedsiębiorcy. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać ten numer na fakturach i innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem.  Więcej na ten temat w artykule pt. "Rejestracja podmiotów wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny".


Oznaczenie sprzętu i  ulotka informacyjna

W przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wprowadzający go do obrotu  jest obowiązany dołączyć do tego sprzętu informację  na temat  postępowania ze sprzętem zużytym w tym:

1) o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
2) potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Niezależnie od powyższego wprowadzający sprzęt jest obowiązany do umieszczenia na sprzęcie symbolu selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Wprowadzany do obrotu sprzęt powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację jego producenta. Oznakowanie powinno być umieszczone w sposób wyraźny, czytelny i trwały.

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany też do opracowania informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu. W/w informacja, powinna być  opracowywana w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na rynek nowego typu sprzętu i udostępniona  zakładowi przetwarzania, prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego wniosku.

Odbiór zużytego sprzętu

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zapewnienia zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 5 określonej w załączniku nr 6 do ustawy ( sprzęt oświetleniowy z wyjątkiem opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych  oraz pozostałego sprzętu oświetleniowego do celów rozprowadzania lub regulacji światła), nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.. Więcej na ten temat w artykule pt. "Poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego".

Odzysk i recykling zużytego sprzętu

Także  w  doniesieniu do sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych wprowadzający ten sprzęt przedsiębiorca jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania jego zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania.
Poziom recyklingu i odzysku  kształtuje się w zależności od grupy sprzętu i waha się pomiędzy 70-85% masy zużytego  towaru. W latach 2016-2017 poziom odzysku, recyklingu powinien osiągnąć wysokość określoną w art.115 ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W kolejnych latach wspomniany poziom określa art. 21 cyt. ustawy.

Sprawozdawczość i ewidencje

Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny  jest zobowiązany prowadzić sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstających.
Sprawozdanie składa się w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
Jednakże za lata 2015-2016 oraz lata 2017-2018 sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami powinna być prowadzona na dotychczasowych zasadach a zatem powinna obejmować:
- półroczne  sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju,
- półroczne  sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,
- rocznego sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
- roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu.
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany też do prowadzenia dodatkowej ewidencji obejmującej informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu. Więcej na ten temat w artykule pt. "Sprawozdawczość z gospodarki odpadami dla podmiotów wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny".

Umowy z zakładem przetwarzania i organizacją odzysku

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania wpisanym do rejestru, o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzający sprzęt może przekazać, w drodze umowy, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizację swoich obowiązków określonych w w/w ustawie. W rezultacie wspomniana organizacja  może zastępując  wprowadzającego może zajmować się  organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu .

Więcej na ten temat w artykule pt. "Organizacje odzysku przy gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym".

Zabezpieczenie

Przedsiębiorca, wprowadzając do obrotu na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, musi mieć albo zabezpieczenie finansowe albo umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zabezpieczenie finansowe składa się w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie lub przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru, jeżeli podmiot nie został jeszcze zarejestrowany. Jest ono składane na ewentualne pokrycie opłaty produktowej,Więcej na ten temat w artykule pt. "Zabezpieczenie na poczet zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego".

Opłata produktowa

Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który nie wykonał obowiązku, wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu jest obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej, obliczanej odrębnie dla każdej grupy sprzętu.
Opłata ta jest należna także gdy wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie wykonał obowiązku zbierania  na odpowiednim poziomie zużytego sprzętu. Więcej na ten temat w artykule pt. "Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny".