Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdawczość z gospodarki odpadami dla podmiotów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory

  • Ewidencje i sprawozdania


Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.


Sporządza  też on  sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów. Sprawozdanie to kieruje do Marszałka województwa w terminie do 15 marca roku kolejnego stosując wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych). W przypadku zakończenia działalności gospodarczej w/w sprawozdanie sporządza się w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne wypełnia  również  sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Jest ono kierowane do marszałka województwa w terminie do 15 marca kolejnego roku wykorzystując wzór zakreślony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 24 września 2009r.w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza  wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi ma zawartą umowę i kieruje w terminie 15 marca każdego roku do marszałka województwa na wykorzystując wzór  opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r.  w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

Przedsiębiorca wprowadzający opisywane produkty  zmuszony jest  określić  kwoty przeznaczone na kampanie edukacyjne. Sprawozdanie wymagane w tym względzie  jest kierowane do marszałka województwa w terminie do 15 marca kolejnego roku wg wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

 

W zakresie opłaty produktowej wprowadzający wypełnia formularz stanowiący załącznik do  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 17 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (w/w akt obowiązuje na mocy przepisów przejściowych).

 

 

Czy ta strona była przydatna?