Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne odpowiada  za osiągnięcie  odpowiednich poziomów zbierania  odpadów powstałych z w/w produktów.

Przez poziom zbierania należy rozumieć wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w danym roku kalendarzowym do średniej masy baterii i akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub akumulatory w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich.

Poziom odzysku  obecnie i w latach przyszłych  kształtuje się następująco :

LP

Rok

Poziom zbierania w %

1

2013

30

2

2014

35

3

2015

40

4

2016

45

5

Lata kolejne

45

W przypadku nie osiągnięcia ww. poziomów zbierania, przedsiębiorcy będą musieli uiścić na rachunek urzędu marszałkowskiego tzw. opłatę produktową, liczoną jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.